Calendario
Ver carrera

Ribeira do Tea

28/07/2024 10:00 - 12:00

[ Go Back ]

Descripción REGULAMENTO “V carreira Ribeira do Tea”
PREVIO A CARREIRA
Art. 1º.- Todos/as os/as participantes polo feito de inscribirse declaran coñecer,
entender e aceptar o presente regulamento.
Art. 2º.- O club Caminhantes do Condado con CIF: G94095189, razón social Lugar
Santa Cruz N 10, Cumiar, Ponteareas. Organiza o sábado 28 xullo de 2024, a partir das
10:00 horas a VI Ribeira do Tea sobre un trazado de 16 Km.
Art. 3º.- PARTICIPANTES E CATEGORIAS.
Poderán participar todas aquelas persoas, maiores de 18 anos na carreira de 16 km e de
entre 10 e 17 anos na carreira de 2 km, que o desexen sempre que estean inscritas nos
prazos establecidos pola organización, e cumpran as condicións de participación.
Categorías ( masculina e feminina)
• Infantil 10-11-12-13 que non cumpran os 14 no ano de referencia.
• Xuvenil 14-15-16-17 que non cumpran os 18 no ano de referencia.
• Absoluta
• Veteranos/as A entre 40 e 50 anos, que non cumpran os 51 no ano de referencia.
• Veteranos/as B desde 51 anos cumpridos no ano de referencia.
Art. 4º.- CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN.
As persoas participantes comprométense a aceptar estritamente o presente regulamento
e calquera posible modificación da proba, obrigada por causas alleas á vontade da
organización.
O feito de inscribirse implica ter lido, entendido e adquirido os compromisos que se
expoñen a continuación:
Cada corredor participa baixo a súa enteira responsabilidade, afirma ter un nivel de
condición física suficiente para afrontar a proba e ter pasado os pertinentes controles
médicos de saúde.
A organización non se fai responsable de calquera lesión ou padecemento por
imprudencia, neglixencia ou falta de forma física do/a participante.
Os menores de idade deberán presentar na recollida de dorsais unha autorización
paterna.
O/A participante exime de toda responsabilidade á organización que puidese derivarse
da súa participación no evento (Ex. Perdida de obxectos persoais por roubo ou outras
circunstancias, perigo de lesións, atropelos, agresións...)
Autorízase á organización o uso de calquera imaxe en publicacións, carteis... para a
promoción do deporte. Calquera persoa inscrita poderá prohibir a utilización da súa
imaxe previa solicitude expresa e por escrito dirixida o Club Caminhantes do Condado (
Lugar Santa Cruz, Cumiar, 36860 Ponteareas.)
A Organización resérvase o dereito para rexeitar calquera inscrición que non acepte os
termos e condicións expostos no presente regulamento. No caso de dúbida, ou de darse
algunha situación non reflectida en leste, adecuar as eao que dispoña a Organización.
Art. 5º.- INSCRICIÓNS.
Faranse na web https://ccnorte.com/evento/detalle/id/2823/vi-carreira-ribeira-do-tea
dende o 1 de xullo ata o 25 de xullo 2024.
Na páxina web do evento, dentro da do club
(https://www.caminhantesdocondado.es/ribeira-do-tea.html) irase actualizando
información e enlaces á páxina de inscricións cando estea habilitada.
Prezo:
• 15 euros para a carreira de 16 km e se precisan servicio de autobús 17 euros.
• 5 euros para a carreira de 2 km e se precisan autobús 7 euros.
A inscrición quedará limitada a 200 participantes.
Art. 6º.- RECOLLIDA DE DORSAIS.
Farase o sábado 27 de xullo no Pavillón Álvaro Pino de Ponteareas entre as 16:00 e as
17:30 e o domingo na Fortaleza de Salvaterra de Miño entre as 09:00 e as 10:00 do día
28 de xullo, día proba.
O DÍA DA PROBA
Art. 7º.- PERCORRIDO.
Os corredores que pediron servicio de autobús estarán listos as 9:00 no pavillón Álvaro
Pino para montarse no autobús que os levará a saída da proba.
As 10:00 horas teremos na saída o control de dorsais para a carreira de 2 km.
As 10:20 horas teremos na saída o control de dorsais para a carreira de 16 km.
A saída terá lugar na fortaleza de Salvaterra de Miño, as 10:10 horas para 2 km e 10:30
para 16 km.
A proba de 2 km irá dende a Fortaleza ata a rotonda da depuradora e dará volta para
rematar no lugar de saída.
A proba de 16 km discorrerá pola ribeira do río Tea, polo sendeiro que usan os
pescadores, pasando polas parroquias de Salvaterra de Miño, Pesqueiras, Fornelos da
Ribeira, Moreira, Angoares e Ponteareas, para rematar na ponte romana de Os
Remedios en Ponteareas. Os corredores completarán un percorrido de 16 km e terán un
tempo máximo de 2 horas.
Horario da saída: 10:30h e fora de control as 12:30h.
Art. 8º.- SERVIZOS SANITARIOS E SEGURO DE ACCIDENTES.
A Organización disporá dun servizo médico formado por un/a médico, un/a
enfermeiro/a e unha ambulancia, situados na zona de saída e chegada.
A Organización dispón dun seguro de responsabilidade civil, segundo a lexislación
vixente.
Porén, todo participante non federado, dispoñerá dun seguro de accidentes, non lesións,
soamente para o día da carreira, contratado pola organización.
Estarán excluídos os derivados dun padecemento latente, imprudencia, neglixencia,
inobservancia das leis, etc. Tamén quedarán excluídos os producidos por
desprazamentos a/ou desde o lugar no que se desenvolve a proba.
Art. 9º.- DESCUALIFICACIÓNS.
O servizo médico da competición e o director de carreira están facultados para retirar da
carreira a calquera corredor:
• que manifeste un mal estado físico evidente
• que non realice o percorrido completo que non teña dorsal quen leve o dorsal
adxudicado a outro corredor quen proporcione ou omita datos erróneos, co fin de
participar na proba que manipule a publicidade do dorsal ou o numero que
manifeste un comportamento non deportivo ou que se reitere en protestas á
organización.
Art. 10º.- PERSOAS NON INSCRITAS.
Toda persoa que corra sen estar inscrita, será retirada da proba, non estará cuberta pola
Organización.
POSTERIOR Á CARREIRA
Art. 11º.- PREMIOS E SORTEO DE AGASALLOS.
Haberá trofeos para as categorías absolutas e medallas para o restante de categorías.

[ Go Back ]