Calendario
Ver carrera

Guitiriz

15/04/2023 18:00 - 19:00

[ Go Back ]

Descripción REGULAMENTO XIII CARREIRA POPULAR
GUITIRIZ-TERMAL E II ANDAINA.
SÁBADO 15-04-2023
O CONCELLO DE GUITIRIZ INCLÚE NA SÚA
PROGRAMACIÓN DEPORTIVA A XIII CARREIRA POPULAR
GUITIRIZ-TERMAL E ANDAINA, CO OBXECTIVO DE
FOMENTAR O DEPORTE COMO HÁBITO
SAUDABLE,ADEMAIS DE POTENCIAR A DINAMIZACIÓN
DO MUNICIPIO.
DEPORTE = SAÚDE
ARTIGO 1. DATA
A XIII CARREIRA POPULAR GUITIRIZ-TERMAL CELEBRARASE O
SÁBADO 15 DE ABRIL 2023,DENDE AS 16.00 E O PUNTO DE
ENCONTRO SERÁ NO CAMPO DA FEIRA.
ARTIGO 2. PARTICIPACIÓN.
PODERÁN PARTICIPAR NESTA PROBA TÓDALAS PERSOAS QUE O
DESEXEN.CADA ATLETA PARTICIPA VOLUNTARIAMENTE E
DECLARA ,BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE ,QUE SE
ENCONTRA EN CONDICIÓNS FÍSICAS ÓPTIMAS PARA REALIZAR A
PROBA.
ARTIGO 3. CATEGORIAS ,DISTANCIA É HORARIOS.
A CATEGORÍA BIBERÓNS E OS DA ANDAINA NON NECESITAN
DORSAIS NIN CHIP,PERO SI TEÑEN QUE REXISTRARSE NA
PÁXINA DE CHAMPIÓN.
A PARTIR DAS 16.00 RECOLLIDA CHIP E DORSAIS.
ANDAINA. LIBRE.SAÍDA 16.30. DISTANCIA 9 KM
BIBERÓNS. SAÍDA 17.30. 2016 E POSTERIORES.NON
COMPETITIVA. DISTANCIA 200 M.
SUB 10-SUB 12. .SAÍDA 17.35 .2012 ATA 2015.
DISTANCIA 800 M. CLASIFICAN SEPARADOS .
2 VOLTAS O CIRCUITO DE MENORES.
SUB 14-SUB 16. SAÍDA 17.45. 2008 ATA 2011.
DISTANCIA 1560 M. 4 VOLTAS O CIRCUITO DE MENORES.
CLASIFICAN POR SEPARADO.
CARREIRA ABSOLUTA.. SAÍDA 18.00.DISTANCIA 5000 M.
2 VOLTAS O CIRCUITO.
SUB -18. 2006-07
SUB- 20. 2004-05
SENIOR. 2001-02-03-00 ATA 1989
MÁSTER 1.1988-1983
MÁSTER 2.1082-1973
MÁSTER 3.. 1972 EOU ANTERIORES.
AS CATEGORIAS SON MASCULINAS E FEMININAS.
ENTREGA DE PREMIOS SOBRE AS 18.45.
ARTIGO 4. CIRCUITO.
O CIRCUITO TRANSCORRE POR VÍAS ASFALTADAS E ESTARÁ
COMPLETAMENTE PECHADO Ó TRÁFICO E ACOUTADO CON
VALOS E OUTROS ELEMENTOS DELIMITATORIOS NAQUELES
TRAMOS NOS QUE SEA NECESARIO.OS ÚNICOS VEHÍCULOS QUE
PODERÁN SEGUIR A PROBA SERÁN OS AUTORIZADOS POLA
ORGANIZACIÓN.
ARTIGO 5. PECHE DE CONTROL DA CARREIRA.
O CONTROL DE CHEGADA DA CARREIRA DA PROBA ABSOLUTA
PECHARASE 60 MINUTOS DESPOIS DA SAÍDA DA
MESMA.PASADO ESE TEMPO, O PARTICIPANTE QUE CONTINÚE
PARTICIPANDO DEBERÁ RETIRARSE DO CIRCUITO DA
COMPETICIÓN.
ARTIGO 6. INSCRICIÓNS,PRAZOS E COTAS.
A INSCRICIÓN REALIZARASE ONLINE NA PÁXINA WEB
www.championchipnorte.com .
O PRAZO PARA INCRIBIRSE REMATARÁ O MÉRCORES 12 DE
ABRIL AS 23.59 H.
O CUSTE DA INSCRICIÓN NA CARREIRA ABSOLUTA SERÁ DE 5
EUROS + 1 DE ALUGUER DE CHIP PARA QUEN NON TEÑA CHIP
AMARELO DE CHAMPIÓN CHIP.AS CATEGORIAS MENORES A
INSCRICIÓN E GRATUITA.
PARA ANDAINA A INSCRICIÓN SERÁ DE 3 EUROS PARA OS
NADOS EN 2007 E ANTERIORES, E PARA O RESTO GRATUITA.
1 EURO DE CADA INSCRICIÓN IRÁ PARA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
SÍNDROME MOWAT WILSON.
CREARASE UNHA FILA CERO PARA APORTACIÓNS
VOLUNTARIAS.
NON SE DEVOLVERÁ AS INCRICIÓNS NIN OS DONATIVOS POR
MOTIVOS ALLEOS A ORGANIZACIÓN.
EN CASO DE FACER A INSCRICIÓN DA ANDAINA O DIA DA
CARREIRA TERÁ UN CUSTO DE 5 EUROS , E PARA A CARREIRA EN
TODAS AS CATEGORIAS TANTO MENORES COMO ABSOLUTA DE
10 EUROS.
A INSCRICIÓN DA DEREITO A PARTICIPAR NA PROBA ,SEGURO
R.C., E DE ACCIDENTES ,ASÍ COMO A FACER USO DOS SERVICIOS
QUE FACILITA A ORGANIZACIÓN.
AS DUCHAS NO PAVILLÓN ABRIRANSE A PARTIR DAS 18.45.
HABRÁ AGUA E FROITA PARA OS PARTICIPANTES ,ASÍ COMO UN
REGALO DA ORGANIZACIÓN.
ARTIGO 7. ENTREGA DORSAIS E CHIPS.
A RECOLLIDA DE DORSAIS E CHIPS REALIZARASE O MESMO DIA
DA PROBA DENDE AS 16.00 ATA AS 17.00 NO CAMPO DA
FEIRA,ACONSÉLLASE NON ESPERAR TODOS PARA O FINAL.
OS BIBERÓSN E ANDAINA NON NECESITAN ESTE SERVICIO.
OS DORSAIS SON PERSONAIS E INTRANSFERIBLES E DEBERÁN
LEVARSE DURANTE TODA A PROBA VISIBLEMENTE NA PARTE
DIANTEIRA DO CORREDOR.
SERÁ OBLIGATORIO A UTILIZACIÓN DO CHIP DE
CRONOMETRAXE SUBMINISTRADO POLA
ORGANIZACIÓN,ESCEPTO PARA OS PROPIETARIOS DO CHIP
AMARELO DE CHAMPIÓN CHIP.
AO FINALIZAR A CARREIRA OS CORREDORES DEBERÁN
OBRIGATORIAMNETE DEVOLVER O CHIP FACILITADO POLA
ORGANIZACIÓN NO PUNTO DE RECOLLIDA.
NON SERÁN ADMITIDOS CORREDORES NON INSCRITOS OU QUE
CORRAN SIN DORSAL OU CHIP.
ARTIGO 8. PREMIOS.
A CATEGORIA BIBERÓN LEVARÁN TODOS PREMIO.
AS CATEGORIAS SUB 10-12-14-16-18-20,E AS SENIOR E OS 3
GRUPOS DE MÁSTER LEVARÁN TROFEO O PRIMER CLASIFICADO
E MEDALLA O SEGUNDO E TERCEIRO, ASI MESMO LEVARÁ
MEDALLA O PRIMEIRO DE GUITIRIZ.
OS TRES PRIMEIROS DA CARREIRA ABSOLUTA LEVARÁN
TROFEO ,IGUAL CO PRIMEIRO DE GUITIRIZ.
EN TODAS AS CATEGORIAS E MASCULINO E FEMININO.
OS PREMIOS NON SON ACUMULATIVOS ,EXCEPTO NO CASO DO
GAÑADOR DO PREMIO Ó PRIMER ATLETA LOCAL.
ARTIGO 9 .ENTREGA PREMIOS
OS PREMIADOS DEBERÁN ACERCARSE A ZONA ACOTADA PARA
A ENTREGA NO MOMENTO QUE SE ANUNCIE POR MEGAFONÍA.
A ENTREGA SERÁ SOBRE AS 18.45 POLAS AUTORIDADES
PRESENTES.
A ORGANIZACIÓN RESÉRVASE O DEREITO DE DESCUALIFICAR O
INFRACTOR QUE COMETA ALGUHA IRREGULARIDADE.
ARTIGO 9. RESPONSABILIDADE.
TODOS OS PARTICIPANTES ESTARÁN AMPARADOS POR UNHA
PÓLIZA RC, E DE ACCIDENTES QUE CUBRIRÁ AQUELES
ACCIDENTES QUE SE PRODUZAN COMO CONSECUENCIA
DIRECTA DA PROBA.
TÓDOLOS INSCRITOS PARTICIPAN VOLUNTARIAMENTE E
DECLARAN ,BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE REALIZAR O
OPORTUNO RECOÑECEMENTO MÉDICO QUE LLES PERMITA
ESTAR EN CONDICIÓNS FÍSICAS ÓPTIMAS PARA REALIZAR A
PROBA EXIMINDO A ORGANIZACIÓN DE DITA
RESPONSABILIDADE .
A ORGANIZACIÓN :
1.-RESPONSABILIZASE DOS ACCIDENTES QUE SE REXISTREN
DENTRO DO PERCORRIDO,PERO DECLINA TODA
RESPONSABILIDADE NO CASO DE PADECEMENTO LATENTE,
ACCIDENTE POR ABANDONO DO ITINERARIO ESTABLECIDO,
NEGLIXENCIA DO PARTICIPANTE,IMPRUDENCIA OU
INOBSERVANCIA DAS LEIS OU DA NORMATIVA DA
COMPETICIÓN,ECT.TAMEN QUEDAN EXCLUIDOS OS CASOS
PRODUCIDOS POLO DESPRAZAMENTO AO LUGAR DA PROBA.
2.-DISPORÁ DOS SERVICIO MÉDICOS DE ACORDO COA
LEXISLACIÓN VIXENTE,E COA COLABORACIÓN DE POLICIA
LOCAL-GARDA CIVIL-PROTECCIÓN CIVIL NOS PUNTOS MAIS
ESTRATÉXICOS DO PERCORRIDO.
3.- NON SE FAI RESPONSABLE DOS DANOS QUE A SI MESMOS
OU A OUTRAS PERSONAS OCASIONEN OS PARTICIPANTES DESTA
PROBA.
4.- NON SE FAI RESPONSABLE DAS CONSECUENCIAS QUE SE
DERIVEN DUNHA INSCRICIÓN DEFECTUOSA E/OU ERRÓNEA
POR PARTE DO PARTICIPANTE OU EN QUEN ESTE DELEGUE.
5.-NON SE FAI RESPONSABLE DA PERDA DE OBXETOS OU
DOCUMENTACIÓN DOS PARTICIPANTES.
ARTIGO 10. INFORMACIÓN PARA O PARTICIPANTE.
1.-RESULTADOS EN CHAMPIÓN CHIP
2.- DUCHAS NO PAVILLÓN MUNICIPAL.
3.-APARCADOIRO AMPLIO NO FONDO DA CALLE BOA VECIÑA
O LADO ESQUERDO HAY UNHA ZONA PARA APARCAR.
4.-SERVICIO DE AMBULANCIA CON MÉDICO NO CAMPO DA
FEIRA.
5.-O PARTICIPANTE POLO FEITO DE INSCRIBIRSE AUTORIZA A
UTILIZAR AS FOTOGRAFIAS E VIDEOS TOMADOS NO
TRANSCURSO DA CARREIRA E FACER USO DE DITAS IMAXENES
DE XEITO RESPETUOSO E RESPONSABLE ,DE ACORDO COA LEI
ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL
E ACEPTAN A PUBLICACIÓN TANTO DO SEU NOME ,COMO DA
SÚA IMAXEN NAS CLASIFICACIÓNS DA PROBA ,NOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN E NA INTERNET.
6.-TODOS OS RECORRIDOS DAS CARREIRAS IRÁN
ACOMPAÑADOS POR CICLISTAS DA ORGANIZACIÓN.
ARTIGO 11.
O MERO FEITO DE INSCRIBIRSE NA CARREIRA E ANDAINA
SUPÓN A ACEPTACIÓN DO PRESENTE REGULAMENTO .O
DESCOÑECEMENTO DESTE REGULAMENTO NON EXIME DO SEU
CUMPRIMENTO.
A ORGANIZACIÓN RESÉRVASE O DEREITO DE MODIFICAR OU
ANULAR O PRESENTE REGULAMENTO SE AS CIRCUNSTANCIAS O
ACONSELLAN, OU A CAMBIAR CERTAS NORMAS.

[ Go Back ]