Calendario
Ver carrera

Sada-Trail Costa Doce

26/01/2020 10:00 - 15:00

[ Go Back ]

Descripción O V TRAIL COSTA DOCE terá lugar o domingo 26 de xaneiro de 2020 en Sada, A Coruña.
Contará con catro variantes:
• Trail longo: 25 km aprox., con 2000 metros de desnivel acumulado aprox.
• Trail curto: 12 km aprox., con 900 metros de desnivel acumulado aprox.
• Trail de menores, con dúas categorías:
o Infantís: 6,7 km aprox., con 350 m de desnivel acumulado
o Cadetes: 12 km aprox., con 900 m de desnivel acumulado
• Andaina : 10 km aproxi. Con 800 metros de desnivel acumulado aprox.
1. ORGANIZACIÓN
La Carreira Trail Costa Doce está organizada polo Club de Atletismo Sada e o Concello
de Sada.
2. ITINERARIO
Circuíto circular que se desenvolve en terreo de monte, excepto os primeiros e últimos
1.000 m. e un tramo de 300 m. na parroquia de Carnoedo, que transcorren por asfalto,
fundamentalmente en zonas peonís. En ocasións cruzaranse estradas e dispoñerase
de persoal para regular o tráfico nos cruzamentos urbanos e nos rurais.
No caso das probas de menores, o percorrido será enteiramente por monte.
Facilitarase a información necesaria a través de redes sociais e web.
3. CONDICIÓNS
Os participantes corren baixo a súa propia responsabilidade, realizando toda ou parte
da proba. A organización non se fai responsable dos accidentes ou danos que poidan
recibir ou producir os participantes, aínda que se dispoñerá dun seguro de
responsabilidade civil e de accidentes para os mesmos, estean ou non federados en
montaña.
En caso de retirada, deberá avisarse ao persoal da organización. No suposto de lesión,
ou impedimento para regresar polos propios medios a meta, pedirase axuda á
organización que xestionará o rescate. Facilitaranse teléfonos de contacto para
emerxencias.
O circuíto non estará pechado ao tránsito de vehículos, polo que todo participante está
obrigado a cumprir as normas de circulación viaria, sendo responsable de cantas
infraccións puidese cometer, e deberá respectar o paso de gandos, persoas e vehículos.
IV TRAIL COSTA DOCE
25
4. CATEGORÍAS E TROFEOS
4.1. TRAIL LARGO
• Os corredores participasen de maneira individual, debendo completar cada un
deles a totalidade do percorrido.
• A cronometraxe realizásese por medio de clip.
• Entregarase un trofeo a cada un dos 3 primeiros clasificados, masculino e
feminino, nas seguintes categorías do Trail:
- Absoluta
- Senior (participantes ata 39 anos cumpridos)
- Veteran@ A (participantes de 40 a 49 anos cumpridos)
- Veteran@ B (participantes de 50 anos cumpridos, en diante)
• Non se permite a participación de menores de 18 anos na carreira individual.
• Os trofeos non serán acumulables.
• A entrega de trofeos terá lugar ás 14:30 o mesmo día da proba.

4.2. TRAIL CORTO
• Os corredores participasen de maneira individual, debendo completar cada un
deles a totalidade do percorrido.
• A cronometraxe realizásese por medio de chip.
• Entregarase un trofeo a cada un dos 3 primeiros clasificados, masculino e
feminino, nas seguintes categorías do Trail:
- Absoluta
- Senior (participantes ata 39 anos cumpridos)
- Veteran@ A (participantes de 40 a 49 anos cumpridos)
- Veteran@ B (participantes de 50 anos cumpridos, en diante)
• Os trofeos non serán acumulables.
• A entrega de trofeos terá lugar ás 14:30 o mesmo día da proba
• A organización facilitará o transporte dos participantes ata a zona de saída da
súa proba. O autobús sairá da estación de autobuses situada enfronte ao Hotel
Sada Mariña tras dar saída á proba longa
• O lugar e a hora de saída dos autobuses que conducirán aos participantes cara
ao punto de saída concretarase coa debida antelación, e estes deberán
presentarse alí debidamente identificados e á hora en punto. Non se demorará a
saída do autobús por ningunha causa allea á organización.
4.3. MENORES
• Poderán participar na categoría de INFANTIL todas aquelas persoas que
teñan 12, 13 ou 14 anos o día da proba.
• Poderán participar na categoría de CADETE todas aquelas persoas que
teñan 15, 16 ou 17 anos o día da proba.
• A organización facilitará o transporte dos participantes ata a zona de saída
da súa proba. O autobús sairá da estación de autobuses situada enfronte ao
Hotel Sada Mariña tras dar saída á proba larga
• As distancias para as dúas categorías serán as seguintes
o Infantil: 6,7 km. aprox. Desnivel acumulado: 380 metros aprox.
o Cadete: 12,0 km. aprox. Desnivel acumulado: 900 metros aprox.
• Entregarase un trofeo a cada un dos 3 primeiros corredores clasificados nas
categorías masculina e feminina
4.4. .ANDAINA
• Os corredores participasen de maneira individual, debendo completar cada un
deles a totalidade do percorrido.
• Non é competitiva polo que non haberá premios

5. INSCRICIÓNS
As inscricións poderanse realizar na páxina web ChampionChip Norte
(www.championchipnorte.com) a partir do día 16/11/19 ás 14:00 horas
O prezo da inscrición será:
A. Para as probas de adultos ( trail longo e curto) os prezos variasen segundo o
número de rexistrados (computan a suma do longo e o curto)
i. Os 300 primeiros inscritos: Trail Longo 20 € - Trail Curto 12 €
ii. Do inscrito 301 ao inscrito 600: Trail Longo 22 € - Trail Curto 15 €
iii. Do inscrito 601 en diante : Trail Longo 25 € - Trail Curto 18 €
B. Para as probas de menores: 7 €
C. Para a andaina 12 €
A organización reservarase un número de inscricións para os patrocinadores.
Último día de inscrición e pago:
Tanto para o trail longo e curto, de menores e andaina o 22 de xaneiro de 2020.
As anulacións de dorsal só poderanse realizar ata o día 15/01/2020 tendo un importe de
7€ en concepto de gastos de xestión.
Os cambios de dorsal poderanse realizar ata o día 15/01/2020, sen custo de xestión e
deben realizarse SEMPRE a través da organización (clubatletismosada@gmail.com) e
NUNCA entre particulares directamente. Correr co dorsal doutra persoa significa, entre
outras cousas, non estar cuberto por ningún tipo de seguro.
Para participar no trail será necesario o uso de chip amarelo. No caso de que o
corredor ou corredora non o teña en propiedade, deberá pagar 2€ a maiores, en
concepto de aluguer do mesmo. Ao chegar a meta, deberá devolvelo
OBRIGATORIAMENTE no lugar habilitado para iso. En caso de non devolver o chip,
reclamaráselle o custo do mesmo.
A inscrición dá dereito aos avituallamentos correspondentes, asistencia sanitaria
durante e ao finalizar a proba, transporte ata o lugar de saída, transporte a meta dos
participantes que abandonen a proba, bolsa do corredor, gardarroupa, duchas, e
avituallamento adicional en meta.
A organización resérvase o dereito de impedir a inscrición, na presente e futuras
edicións da proba, nas seguintes circunstancias:
- Calquera persoa á que considere non capacitada, pola súa condición física ou
que poida ser prexudicial para o desenvolvemento da mesma ou da contorna
onde se desenvolve.
- Calquera persoa á que, polas súas accións ou palabras, considéreselle unha
ameaza para a seguridade da carreira, dos demais corredores, público,
colaboradores, patrocinadores, medios de comunicación, etc.
- Calquera persoa que corra na presente edición sen acreditar a súa condición de
rexistrado.

6. ENTREGA DE DORSAIS
Ponderase recoller os dorsais o Venres 24 e o sábado 25 de 10:00 a 14:00 e de 17:00 a
21:00 na tenda BASE: TODODEPORTE da Coruña (Calle Payo Gómez 11, entorno da
praza de Lugo, A Coruña)
Todo aquel que recolla o seu dorsal na tenda terá un desconto do 10% da compra
efectuada. Este desconto non será acumulable a outras ofertas ou promocións e será
válido unicamente para o día da recollida do dorsal.
O mesmo día da proba nas carpas habilitadas o efecto no lugar da saída. Ata 30’ antes
do inicio de cada competición. Recomendase chegar con antelación suficiente para
evitar colas de última hora.
Para a recollida de dorsais poderase exixir a presentación do DNI ou documento oficial
que acredite a identidade.
7. CONTROIS
Os controis estarán situados nos Km:
- Km. 6,7
- Km. 14
- Km. 17,8

8. AVITUALLAMIENTOS
Os avituallamentos atópanse en lugares visibles e sinalizados, situados nos seguintes
quilómetros:Km.
- 6,7– Aldea de San Pedro – Líquido
- Km. 14 – Veigue – Líquido e sólido
- Km. 17,8 – Playa de San Pedro – Líquido
- Km. 25 – Meta – Líquido e Sólido
Co fin de minimizar o impacto ambiental non se facilitarán vasos, polo que os
corredores deberán levar o seu propio medio para beber (vaso, bidóns, mochila de
hidratación).
Dispoñerase de contedores no avituallamento para residuos orgánicos e
inorgánicos. Non existirá ningún punto para depositar lixo pasado o control de
avituallamento, sendo este inicio e fin do mesmo.
Está prohibido o avituallamento e a axuda externa durante o desenvolvemento da
carreira de calquera persoa, non competidora, estando permitido unicamente o
avituallamento que cada participante leve consigo desde a saída ou repoña nas áreas
de avituallamento establecidas pola organización.
Así mesmo, está prohibido saír da zona de avituallamento con calquera tipo de envase
ou envoltorio.
9. MATERIAL OBRIGATORIO
Dado que a organización non facilitará vasos de plástico nos avituallamentos, é
altamente recomendable portar algún sistema de hidratación propio (mochilas, bidóns,
vasos plegables…).
A organización, en función das condicións meteorolóxicas previstas para o día da
carreira, poderá esixir algún tipo de material que revisará no momento da saída.
Isto anunciarase coa debida antelación por medio de correo electrónico, redes sociais e
web, e o corredor ou corredora que non o porte non poderá competir.
10. MATERIAL ALTAMENTE ACONSELLABLE
- Roupa e zapatillas adecuadas para unha carreira de media montaña no inverno,
con previsión probable de choiva
- .Teléfono móbil
- GPS
11. SEÑALIZACIÓN
Todo o percorrido atoparase balizado con cinta de cores facilmente visibles, que se
acompañarán con marcas e frechas en cruces de camiños. Estes sinais serán retiradas
pola organización durante o mesmo día da proba. Darase información de distancia cada
5 km.
12. SEGURIDADE
A organización dispón dun seguro de Responsabilidade Civil e de Accidentes para todos
os participantes.
Haberá un servizo de Atención Sanitaria e Protección Civil para casos de accidente ou
necesidade de evacuación do corredor.
Un corredor escoba da organización actuará como peche de carreira a un ritmo
suficiente para cumprir co horario previsto.
O corredor escoba ten potestade para descualificar a calquera corredor en calquera
punto de control ou avituallamento, retirándolle o dorsal, se considera que este
incumpriu o regulamento da proba ou non está en condicións de continuar en carreira.
Ao longo do percorrido, naqueles puntos que poidan resultar conflitivos, haberá persoal
da organización para orientar aos participantes.
Non está permitida a participación a menores de idade, excepto na súa distancia
especifica a correspondente autorización dos titores legais.
13. METEOROLOXÍA
O mal tempo non será impedimento para a celebración da carreira. A organización
poderá interromper a proba en calquera punto se considera que poida haber serio
perigo para a integridade física dos participantes, ou en casos de forza maior.
Terase previsto un percorrido alternativo.
En caso de interrupción ou anulación da proba, porque as condicións climatolóxicas así
o requiran, e resulten impracticables todos os itinerarios alternativos, os dereitos de
inscrición non serán devoltos
14. OBRIGACIÓNS
Os corredores están obrigados:
- A levar o dorsal facilitado pola organización. Este levará nun lugar visible e na
parte dianteira durante toda a proba e non poderá ser dobrado nin recortado.
- A socorrer a outro corredor en perigo ou accidentado e a comunicalo á
organización.
- A seguir as instrucións dos membros da organización, mostrándose
respectuosos con estes e cos demais corredores.
- A non saírse do itinerario sinalizado.
- A comunicar a súa retirada nun control ou avituallamento, entregando o dorsal.
Neste caso, o corredor asume toda a responsabilidade desde que abandona
voluntariamente a proba ou é descualificado. Se decide continuar no percorrido
será baixo a súa absoluta responsabilidade.
- A levar consigo calquera residuo que xere: envases, papeis, residuos orgánicos,
etc., ata os lugares sinalados e habilitados pola organización.
Será motivo de descualificación do corredor:
- Abandonar residuos fóra das papeleiras situadas nos avituallamentos.
- Non auxiliar a outros participantes no caso de que o necesiten.
- Non obedecer as indicacións do persoal identificado como da organización.
- Non levar o dorsal visible.
- Atallar, saírse do itinerario sinalizado.
- Non pasar, ou non identificarse, polos controis de paso que determine a
organización.
- Non realizar o percorrido completo.
- Ter un comportamento non deportivo, irrespetuoso con corredores ou
membros da organización.
- Provocar un accidente voluntariamente
- Abandonar a carreira sen comunicación á organización, que conlevará a
imposibilidade de participar en futuras edicións da proba.
- Comportamento irrespetuoso ou temerario co medioambiente.
- Incumprir algún dos puntos do apartado 14 deste regulamento.
15. HORARIOS
• Saída - 10:00 h.
• Cerre da meta - 14:30 h.
• Entrega de trofeos – 14:30 h.
16. RECLAMACIÓNS
Poderanse presentar reclamacións referentes ás clasificacións provisionais ata 30
minutos despois da súa publicación.
17. CLASIFICACIÓNS
A clasificación colgarase nun taboleiro de anuncios en Meta conforme vaian chegando
os corredores.
Aquilo non regulado neste regulamento rexerase polo Regulamento da FGDM.

18. ECORESPONSABILIDAD
O itinerario transcorre por paraxes de alto valor ecolóxico, polo que se deben seguir as
pautas de comportamento habituais nos espazos protexidos: non deixar residuos, non
acender lume, non producir ruídos que molesten á fauna, non acampar, non saírse do
percorrido sinalizado,…en definitiva non deixar rastro da nosa actividade.
Reducirase ao mínimo o uso de plásticos no monte: avituallamentos, sinalización. A
organización utilizará no posible material reutilizable ou reciclable.
Lembramos aos corredores e corredoras que a organización non facilitará vasos de
plástico nos avituallamentos, polo que é obrigatorio portar algún sistema de
hidratación propio (mochilas, bidóns, vasos plegables…).

19. CÁMARA DE CHAMADAS E ACCESO O AUTOBUS
45 minutos antes do comezo da proba abrirase a cámara de chamadas, que se pechará
10 minutos antes do pistoletazo de saída.
Será OBRIGATORIO pasar por este control tanto no trail longo como no trail curto.
Todo corredor que non pase o control de chamadas non aparecerá nos resultados
oficiais sendo descalificado
Os participantes no trail curto e os participantes na proba de menores serán
trasladados a zona de saída nun vehículo que lles estará esperando na estación de
autobuses situada enfronte ao Hotel Mariña Sada, e que partirá cara a ese punto de
saída xusto despois do comezo da proba longa. Se as condicións meteorolóxicas son
adversas, poderá atrasarse a saída deste vehículo o suficiente como para que os
corredores non esperen demasiado tempo á intemperie mentres non he a hora da
saída.
20. MODIFICACIÓNS DO REGULAMENTO
O regulamento pode ser modificado en calquera momento pola organización por
previsión meteorolóxica ou por calquera tipo de circunstancia necesaria.
21. FACILIDADES
O Concello de Sada pon ao dispor dos participantes no V TRAIL Costa Doce un servizo
de duchas no Pavillón Deportivo Municipal, situado a un quilómetro de meta (ver mapa
adxunto).

[ Go Back ]