Calendario
Ver carrera

Andaina lV CMP Trail da Baña

06/10/2019 10:00 - 14:00

[ Go Back ]

Descripción IV CMP TRAIL DA BAÑA

Trail: 26.50 Km.
Mini Trail: 17 Km.
Andaina proTrail non Competitiva: 16 Km.
Andaina Amateur non Competitiva: 10.5 Km.

1. O Clube GTraM Val de Barcala e o Excelentísimo Concello da Baña organizan o IV CMP TRAIL DA BAÑA , con dúas distancias na modalidade de Trail, unha aproximada de 26 Km. e un desnivel positivo de uns 780 mts, outra distancia de aproximadamente 17 Km e un desnivel positivo aproximado de uns 500 mts, e dúas na modalidade de andaina non competitiva de 15 km e 10 km.

2. As probas celebraránse o Domingo 06 de Outubro de 2019, as 09:45 h. nas modalidades de Trail e as 10:00 h para la modalidades de andaina, ambas, con saida e chegada nas proximidades da Plaza do Concello. O evento e libre, puidendo participar tanto federados como non federados. A eidade mínima para participar en ambas probas será de 18 años, para os menores de esta eidade e hasta os 16 anos deben de ter un consentimento paterno firmado. No caso da andaina amateur, poden participar menores de eidade acompañados dun Titor. Non hai tempo máximo para completar a proba de Trail e Mini Trail pero, en ningún caso debe superar as 6 horas máximo desde a saida. transcurrido este tempo, cerrarase o control de chegada.
Hai controis de paso, a organización podrá en todo momento alteralos por seguridade ou por causas do tempo.
A Organización reservase o dereito de poder retirar da carreira a calquera participante que pase os controis fora do tempo establecido. O de poder continuar pola sua conta e risco sen ningún tipo de apoio por parte da organización e baixo a sua responsabilidade e risco.
Os participantes que non terminen no tempo establecido pola Organización quedaran descalificados por tempo.

As andainas estarán guíadas por membros da organización ambas as duas, e nunca se poderá abandonar dita formación se non está autorizado por o responsable organizativo, xa que hay partes comuns co percorrido das otras probas e pode xerar confusión.

E responsabilidade de cada participante seguir na ruta correcta da etapa, para o cal a Organización señalará con todos os medios dispoñibles os enclaves conflictivos de cada unha delas e será motivo de descalificación non seguir o trazado designado ou saltarse os controis de paso, así como detectar recortes no percorrido. A Organización reservase a posibilidade de cancelación por causa xustificada e tamén o cambio de fechas e lugares de celebración, o cal será sempre comunicado con antelación, salvo que se teña que suspender o mesmo fin de semana por causas climatolóxicas ou xustificadas, neste último caso no habrá dereito a devolución da inscripción.

3. AVASTECEMENTOS.-
TRAIL: Tres líquidos e sólidos, intermedio (nº2, km.12) e (nº3, km.19) e meta (km.26.5) , e Un líquido no paso intermedio (nº1, km.6,5).
MINI TRAIL: Dous líquidos e sólidos (nº2, km.10), meta (km.17), e un líquido no paso intermedio (nº1 km.4)
ANDAINA PRO TRAIL: Dous líquidos e sólidos (nº1, km.8,5), meta (km.16).
ANDAINA AMATEUR: Dous líquidos e sólidos (nº2, km.7), meta (km.10.5) e un líquido no paso intermedio (nº1 km.3.5)
Estes puntos kilométricos son aproximados a organización podrá aumentar ou mover os avastecementos según a climatoloxía, sempre en beneficio do desenrolo da proba.
Semi-autosuficiencia. Estas carreiras rixense por o principio da carreira individual en semi-autonomía, e decir, a capacidade dun corredor de organizarse a sua propia supervivencia entre dous avastecementos, tanto desde o punto de vista alimentario como de vestuario, o de seguridade, permitindo a resolución sen axuda dos posibles problemas previsibles considerando o entorno (enfermidade, problemas psíquicos, feridas, etc.). Cada corredor debe levar durante toda la carreira todo o material obligatorio.

Este material pode ser requerido na saída, a vez que en calquer momento os responsables dos puntos de control da carreira poden solicitar una comprobación de dito material. Todos os corredores están obligados a someterse a dito control con amabilidade, incumplir dito control ou non levar o material obligatorio conleva a unha retirada ou penalización.

Para este tipo de Probas non e obligatorio ningún tipo de material auxiliar
Material Recomendable para as probas: - Impermeable, teléfono móvil cargado, vaso e sistema de hidratación propio.
Dado do noso compromiso co medio ambiente e co fin de evitar xerar moitos residuos, no habrá vasos plásticos, habrá una cantidade limitada de vasos reciclados de cartón nas zonas dos avastecementos. Os participantes que porten envases ou residuos deberán cargar con eles ata depositalos no avastecemento máis próximo ou na meta donde habrá depósitos para a sua recollida.

4.CATEGORIAS.- As edades de referencia das categorías tendrán que estar cumpridas na fecha da carreira.
TRAIL*
Absoluta 18 anos en adiante
Tres primeiras e Tres primeiros postos
Veteran@s 1 dende 40 anos en adiante
Tres primeiras e Tres primeiros postos
Veteran@s 2 dende 55 anos en adiante
Tres primeiras e Tres primeiros postos
*Premios non acumulativos.
MINI TRAIL*
Absoluta 18 anos en adiante
Tres primeiras e Tres primeiros postos
Veteran@s 1 dende 40 anos en adiante
Tres primeiras e Tres primeiros postos
Veteran@s 2 dende 55 anos en adiante
Tres primeiras e Tres primeiros postos
* Premios non acumulativos.

O titor que firme a autorización é o responsable en todo momento do menor, dando consentimento a organización de poder grabar imáxenes ou sacar fotos dentro do recinto e pudéndoas publicar ou divulgar posteriormente. Todo Corredor tendrá que avisar os seus acompañantes de dito consentimento, de non facerse, o corredor asumirá toda a responsabilidade.
Para entrar con menores o recinto de degustación habrá que cubrir un formulario de consentimento e responsabilidade. Este podrá solicitarse na mesa da Organización.

A inscripción realizarase online a través da web http://www.emesports.es realizando o ingreso a través da pasarela de pago mediante tarxeta bancaria. Os dorsais unha vez asignados son personais e intransferibles, debendo colocarse na camiseta, a altura do peito, con imperdibles ou cinta porta-dorsal, permanecendo sempre visible. Todo corred@r que porte un dorsal que no sea o seu podrá ser penalizado e retirado da proba e en caso de entrar en meta en posición de pódium, será descalificad@. A retirada de dorsais será o domingo 6 de Outubro dende as 8:00 h as 9:30 no Campo de futbol Das Cartas, debendo presentar para a sua retirada documento de identidad. No caso de non poder recoller o dorsal en persoa, debese entregar unha autorización impresa previamente firmada a un terceiro coa documentación necesaria e mostrar fotocopia o DNI/NIE orixinal do titular do dorsal, entregando dita autorización nas mesas de recollida de dorsais.
No se entregarán dorsais a aqueles que no cumplan con estos requisitos. Habrá una charla técnica no Domingo 6 de Outubro previa a saidas das probas.
A cronometraxe realizarase mediante o sistema de Emesports por Chip, no caso dos reglamentariamente inscritos.
Todo corredor/a non inscrito será responsable de cualquer dano ou destrozo causado durante el trascurso do evento.
A retirada da proba voluntaria debe facerse sempre nos avastecementos e comunicarlle o personal da Organización dito feito.

5. INFRACCIONS.-
.- Non auxiliar ou socorrer a outro participante que se encontre en perigo ou accidentado.
.- Realizar cualquer acción voluntaria que dane o entorno natural.
.- Arroxar cualquier desperdicio durante o percorrido, fora dos depósitos previstos pola Organización ou áreas de avastecementos.
.- Non realizar o percorrido completo
.- Non llevar o dorsal, manipulalo ou cedelo a outra persoa
.- Alterar os datos facilitados a Organización con respecto os que figuren no seu D.N.I ou N.I.E.
.- Comportamento non deportivo ou non respetuoso con organizadores, colaboradores, público e outros participantes.
.- Responsabilidade ou participación neglixente nun accidente no que se ve envolto outro participante.
.- Cualquer outro motivo non reflexado entre os puntos anteriores que se considere sancionable pola Organización. A Organización podrá designar una sanción tanto de tempo como de suspensión do participante.

6. CAMBIOS.-
A Organización reservase o dereito de realizar cualquer cambio por necesidades organizativas ou polo beneficio dos participantes, debendo comunicalo os mesmos antes da saída ou cuando sea posible durante o transcurso da mesma. Ademáis podrá suspender e aprazar a proba si se observa un risco para a seguridade dos participantes, por causa de forza maior, por condicións meteorológicas extremas que o desaconsellen ou cualquer otro motivo que esté xustificado. Cualquer modificación se notificará debidamente.

7. RESPONSABILIDADE.- Cada participante no momento da súa inscripción manifesta encontrarse en unha forma física e psíquica adecuada para afrontar o reto desta proba e asume o risco derivado desta práctica deportiva.

A Organización non se fai responsable dos danos, perxuicios ou lesións que os participantes poidan sufrir ou causar a terceiros, como tampouco dos gastos, deudas ou danos que pudieran contraer durante o evento. A Organización, ten suscrito un seguro de R.C. e otro de accidentes para todos os participantes debidamente inscritos que cubrirán as incidencias dentro da proba. Quedan excluidos da póliza os casos derivados dun padecimento latente, inobservancia das leis, imprudencia, os producidos por desprazamento a ou desde o lugar no que se desarrola a proba.

8. ACEPTACIÓN, DESCARGO DE RESPONSABILIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS.- Os participantes, polo feito de inscribirse libre e voluntariamente, declaran coñecer e aceptar plenamente o presente Regulamento. No caso de dudas ou de surxir algunha situación non reflexada no mesmo, prevalecerá o que dispoña a tal efecto a Organización. Polo sólo feito de inscribirse, o participante declara o siguinte:
Encontrome en estado de saúde óptimo para participar no IV CMP Trail da Baña. Ademais, eximo de toda responsabilidade a Organización, patrocinadores e otras institucions participantes ante cualquer accidente o lesión que puidera sufrir antes, durante e ou despois do evento deportivo, renunciando dende xa a cualquer acción legal en contra de calquera das entidades mencionadas.
Autorizo ademáis a que a Organización faga uso publicitario de fotos, videos e cualquer outro tipo de material audiovisual no que poida figurar eu e acompañantes ou outros corredores que eu inscriba, debendo notificalos de dita cesión ou autorización, e aceptando a publicación de nomes e apelidos na clasificación da proba, e nos medios de comunicación e/ou Internet, sin esperar pago, compensación ou retribución algunha por este concepto”.


GTraM ou cualquer otro patrocinador da proba, por si mesmos ou mediante terceiras entidades, podan almacenar, tratar como establece na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de Decembro, da protección de Datos de Carácter Persoal, todos os datos personais facilitados por os participantes e as imáxes obtidas no desenrrolo da carreira serán almacenadas en ficheiros da entidade coa finalidade de xestionar a participación na carreira, así como a promoción, a distribución, e a difusión da mesma. Puidendo en cualquer momento exercer os derechos de acceso, rectificación, cancelación e oposición enviando un escrito acompañado do seu DNI o mail: grupotrailvaldabarcala@gmail.com.
A efectos de notificación todo corredor inscrito autoriza como medio de notificación legal o correo electrónico e o móvil.Organización
Atentamente GTraM Val de Barcala

[ Go Back ]