Calendario
Ver carrera

I Trail da Carixa

15/09/2019 10:00

[ Go Back ]

Descripción REGULAMENTO “TRAIL DA CARIXA”.

O evento estará formado por unha proba trail e andaina rexidas polo seguinte regulamento:
1. A carreira Trail e andaina celebraranse o día 15 de setembro de 2019 con saída e chegada dende a praia fluvial de A Carixa, no Concello de Vila de Cruces.
2. Ámbalas dúas probas terán a saída as 10:00 horas; sobre un percorrido aproximado de 20 km para o trail con un desnivel positivo de 1000 m e 10 km para a andaina con un desnivel positivo de 350 m.
3. A recollida de dorsais para ambas probas poderá realizarase o mesmo día na zona de saída e meta entre as 8:00 e as 9:30 horas. Para a retirada de dorsais será obrigatorio presentar o DNI ou pasaporte, podendo retirarse por unha persoa distinta ó destinatario, facéndose esta responsable, eximindo de toda responsabilidade á organización.
4. CATEGORÍAS: As categorías serán as establecidas pola FGM efectos da Copa Galega de Carreiras por Montaña, os participantes estarán divididos nas categorías e sub categorías seguintes:
- Categorías Masculina e Feminina : Sénior.
• Categoría Sénior: a partir dos 18 anos cumpridos o ano de referencia
- Sub categorías Masculino e Feminina: Veterana A e B
• Sub categoría Veterana A:
o Masculina de 45 a 50 anos, é dicir que non cumpra os 51 anos o ano de referencia.
o Femenina de 40 a 50 anos, é dicir que non cumpra os 51 anos o ano de referencia.
• Sub categoría Veterana B:
o Masculina e feminina a partir dos 51 anos cumpridos no ano de referencia.
A idade a ter en consideración para toda a tempada, no referente a categoría e subcategorías, será a que o participante teña o día 31 de Decembro do ano da competición.

5. INSCRICIÓNS: Poderá formalizarse dende o 10 de xullo ata o 11 de setembro no seguinte enlace: https://inscricions.cronotec.es/inscripcion/trail-da-carixa/9743.
1º Trail ....................................... 15 €
2º Andaina.................................. 10 €
Dita inscrición dá dereito a participar na proba, seguro de asistencia sanitaria e de responsabilidade civil, bolsa do corredor, avituallamentos, duchas, xantar e cantos obsequios ou regalos consiga a organización. Unha vez abonada a inscrición non se devolverá o importe da mesma nin haberá posibilidade de anulación.
6. SINALIZACIÓN E CONTROIS: O percorrido estará sinalizado con cintas de plástico co logotipo da proba, sendo obrigatorio o paso polos controis establecidos.
7. O/A corredor/a que se retire durante o transcurso da proba, deberá avisar ó control máis próximo e facer entrega do dorsal.
8. AVITUALLAMENTOS: A proba contaría con un total de 4 avituallamentos os cales quedarían distribuídos da seguinte mineira:
1. Mirador da Catarata do Toxa km 5 (líquido).
2. Praia fluvial da Carixa 8 (líquido e sólido).
3. Fontao km 14 (sólido e líquido).
4. Praia fluvial da Carixa 20 (líquido e sólido).

9. PREMIOS:
• TRAIL:
Entregarase un trofeo ós tres primeiros da clasificación xeral nas categorías masculina e feminina; ademais a os tres primeiros de cada categoría, atendendo as categorías propias da carreira (punto 6).
• ANDAINA:
Será de carácter non competitiva, e non haberá premios.
10. A aceptación do presente regulamento, implica obrigatoriamente que o participante autoriza á organización á gravación total ou parcial da súa participación na mesma, presta o seu consentimento para que poida ser utilizada a súa imaxe na promoción e difusión da proba, de tódolos xeitos posibles e cede tódolos dereitos relativos á súa explotación, comercial e publicitaria que a organización considere oportuno executar.
11. Quedará descualificado/a desta proba todo o que non cumpra o presente regulamento, non complete a totalidade do percorrido, deteriore ou ensucie a contorna, non leve o seu dorsal ben visible, manteña unha conduta impropia ou desatenda as indicacións da organización.
12. A organización resérvase o dereito a realizar as modificacións que considere necesarias en función dos diferentes condicionantes, así como a suspensión da proba se as condicións meteorolóxicas o obrigan ou por forza maior.
13. Os/as participantes están obrigados a auxiliar ós accidentados que precisen axuda así como a informar de calquera percance nos controles de paso.
14. A pesar do persoal disposta pola organización ao longo do percorrido os/as participantes están obrigados a respectar as normas de circulación nos cruzamentos coas estradas.
15. Os únicos vehículos autorizados a seguir a proba serán os designados pola organización, quedando totalmente prohibido, para evitar posibles accidentes, seguir ós corredores en moto, bicicleta, quad ou similar polo circuíto.
16. A organización declina toda responsabilidade en caso de accidente, neglixencia, así como dos obxectos perdidos de cada participante. Os participantes exoneran á organización de toda responsabilidade en caso de accidente ou lesión. En todo o non contemplado neste regulamento, a proba basearase nos regulamentos da Federación Galega de Montañismo e da Federación Española de Deportes de Montaña e Escalada (FEDME).

[ Go Back ]