Calendario
Ver carrera

Salvaterra-Pontereas

28/07/2019 10:00 - 12:30

[ Go Back ]

Descripción REGULAMENTO
REGULAMENTO “IV carreira Ribeira do Tea”
PREVIO A CARREIRA
Art. 1º.- Todos os participantes polo feito de inscribirse declaran coñecer, entender e
aceptar o presente regulamento.
Art. 2º.- O club Caminhantes do Condado con CIF: G94095189, razón social Lugar
Santa Cruz N 10, Cumiar, Ponteareas. Organiza o domingo 28 de xullo de 2019, a partir
das 10:00 horas a “IV Ribeira do Tea” sobre un trazado de 16 Km.
Art. 3º.- PARTICIPANTES E CATEGORIAS.
Poderán participar todas aquelas persoas, maiores de 18 anos nacarreira de 16 km e de
entre 10 e 17 anos nacarreira de 2 km, que o desexen sempre que estean inscritas nos
prazos establecidos pola organización, e cumpran as condicións de participación.
Categorías ( masculina e femenina)
Infantil 10-11-12-13 que non cumpran os 14 no 2019.
Juvenil 14-15-16-17 que non cumpran os 18 no 2019.
Absoluta
Veteranos A entre 40 e 50 anos, que non cumplan os 51 no 2019.
Veteranos B desde 51 anos cumplidos no 2019.
Art. 4º.- CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN.
As persoas participantes comprométense a aceptar estritamente o presente regulamento
e calquera posible modificación da proba, obrigada por causas alleas á vontade da
organización.
O feito de inscribirse implica ter lido, entendido e adquirido os compromisos que se
expoñen a continuación:
Cada corredor participa baixo a súa enteira responsabilidade, afirma ter un nivel de
condición física suficiente para afrontar a proba e ter pasado os pertinentes controles
médicos de saúde.
A organización non se fai responsable de calquera lesión ou padecimiento por
imprudencia, neglixencia ou falta de forma física do/a participante.
Os menores de idade deberán presentar na recollida de dorsais unha autorización
paterna.
O/A participante exime de toda responsabilidade á organización que puidese derivarse
da súa participación no evento (Ex. Perdida de obxectos persoais por roubo ou outras
circunstancias, perigo de lesións, atropelos, agresións...)
Autorízase á organización o uso
A saí daterá lugar na fortaleza de Salvaterra de Miño, as 10:10 horas para 2 km e 10:30
para 16 km.
A proba de 2 km irá dende a Fortaleza ata a rotonda da depuradora e dará volta para
rematar no lugar de saída.
A proba de 16 km discorrerá pola ribeira do río Tea, polo sendeiro que usan os
pescadores, pasando polas parroquias de Salvaterra de Miño, Pesqueiras, Fornelos da
Ribeira, Moreira, Angoares e Ponteareas, para rematar na ponte romana de Os
Remedios en Ponteareas. Os corredores completarán un percorrido de 16 km e terán un
tempo máximo de 2 horas.
Horario dásaída: 10:30h e fora de control as 12:30h.
Art. 8º.- SERVIZOS SANITARIOS E SEGURO DE ACCIDENTES.
A Organización dispoñerádunservizo médico formado por un/a médico, un/a
enfermeiro/a eunha ambulancia, situados na zona de saída e chegada.
A Organización dispón dun seguro de responsabilidade civil, segundo a lexislación
vixente.
Asímesmo, todo participante non federado, dispoñerá dun seguro de accidentes, non
lesións, soamente para o día da carreira, contratado pola organización.
Estarán excluídos os derivados dun padecimiento latente, imprudencia, neglixencia,
inobservancia das leis, etc. Tamén quedarán excluídos os producidos por
desprazamentos a/ou desde o lugar no que se desenvolve a proba.
Art. 9º.- DESCUALIFICACIÓNS.
O servizo médico da competición e o director de carreira están facultados para retirar da
carreira a calquera corredor:
que manifeste un mal estado físico evidente
que non realice o percorrido completo que non teña dorsal quen leve o dorsal
adxudicado a outro corredor quen proporcione ou omita datos erróneos, co fin de
participar na proba que manipule a publicidade do dorsal ou o numero que manifeste un
comportamento non deportivo ou que se reitere en protestas á organización.
Art. 10º.- PERSOAS NON INSCRITAS.
Toda persoa que corra sen estar inscrita, será retirada da proba, non estará cuberta pola
Organización.
POSTERIOR Á CARREIRA
Art. 11º.- PREMIOS E SORTEO DE AGASALLOS.
Haberá trofeos para as categorías absolutas e medallas para o restante de categorías.

[ Go Back ]