Calendario
Ver carrera

Coruña 10

06/10/2019 10:00 - 13:00

[ Go Back ]

Descripción Art. 1 - DATA O Concello da Coruña e a Federación Galega de Atletismo organizarán o 6 de outubro de 2019 na Coruña a *XIII Carreira Popular Coruña10. A proba, incluída no calendario oficial das competicións da *FGA e a *RFEA, disputarase a través dun circuíto totalmente urbano. Art. 2 - HORARIO A proba comezará ás 10:00 a.m., estando situada a liña de saída na Avenida da Habana. Art. 3 – CIRCUITO A proba levarase a cabo sobre unha distancia de 10 km. O percorrido está medido e homologado pola Real Federación Española de Atletismo e discorre sobre asfalto na súa totalidade. O circuíto estará debidamente sinalizado e terá marcados todos os quilómetros. A carreira realizarase unicamente por vías de tráfico rodado en todo o seu percorrido, sen utilizar ningún espazo peonil. Está prohibido usar como zona de carreira as beirarrúas, illotes centrais, áreas axardinadas, etc. O incumprimento desta regra, así como recortar o trazado oficial, pode implicar a descualificación das persoas infractoras. A organización poderá modificar o percorrido por causas alleas e/ou de forza maior. ART. 4 - CONTROL TÉCNICO DE LA CARRERA A carreira estará controlada polo Comité Nacional de Xuíces da Real Federación Española de Atletismo (RFEA) o polo Comité Galego de Xuíces da Federación Galega de Atletismo (FGA). Art. 5 – SISTEMA DE CRONOMETRAXE O control da carreira estará dirixido polo Comité Galego de Xuíces e da RFEA. Todas as reclamacións deberánselle facer verbalmente ao xuíz árbitro da proba ata 30 minutos despois da publicación dos resultados. A cronometraxe realizarase mediante o sistema de chips. Haberá varios puntos de control de chips ao longo de todo o percorrido. As persoas participantes que non cumpran co paso por todos os puntos poderán ser descualificadas coa consecuente non aparición nos resultados finais. Art. 6 - UTILIZACIÓN DE DORSAIS E CHIPS Os dorsais con chips integrados, persoais e intransferibles, son exclusivos desta carreira, e deben colocarse na parte frontal do corpo de maneira totalmente visible, sen obstrucións e sen manipulalo, e así se deben levar durante toda a proba. A organización non admitirá persoas corredoras que non estean inscritas ou que corran sen dorsal e/ou chip, e impediralles o acceso á carreira en defensa dos dereitos daquelas regulamentariamente inscritas. Non se permitirá a participación co dorsal e co chip de outra carreira ou persoa, con máis dun dorsal e/ou chip, cun dorsal falsificado ou con outro que non sexa o oficial. Calquera infracción a estas regras implicará a descualificación das persoas afectadas na proba. A organización resérvase o dereito de excluílas da participación en futuros eventos. Art. 7 – UTILIZACIÓN DE MEDIOS FÍSICOS NATURAIS As persoas participantes terán que competir cos seus propios medios físicos naturais, sen axudas materiais de ningún tipo, coa única excepción das persoas corredoras en cadeira de rodas debidamente inscritas e que cumpran as normas do IPC *Athletics. Calquera dúbida respecto diso deberá ser consultada coa organización antes de facer a inscrición a través do correo electrónico secretaria@atletismo.gal. Non está permitido o acompañamento en ningún momento da proba por ningún vehículo alleo á organización, nin bicicletas, patíns ou persoas non inscritas na proba que poidan acompañar, avituallar ou marcarlles ritmos ás persoas participantes. Ao mesmo tempo, non se permite a participación con coches ou cadeiras de bebés, nin correr acompañados destes en ningún momento, así como tampouco está permitida a participación con animais, nin correr acompañados destes en ningún momento, a excepción dos carros de atletismo ou carro de *running *. *A participación con carro de atletismo ou carro de *running deberá estar xustificada unicamente para levar a unha persoa menor de idade con discapacidade motora grave (que non permita á persoa discapacitada trasladarse polos seus propios medios físicos), entendendo nestes casos como participante sempre á persoa que empuxa o carro (dentro da categoría que lle corresponda), e non á persoa que vai no carro. Igualmente, será obrigatorio acreditar a discapacidade da persoa que vai no carro, enviando copia da tarxeta acreditativa da discapacidade á organización, de forma que quede acreditado o envío, ao correo electrónico secretaria@atletismo.gal. Calquera infracción destas características poderá supoñer a descualificación da persoa participante. Art. 8 - DESCUALIFICACIÓNS Os membros da organización resérvanse a facultade de retirar da proba á persoa participante na proba que manifeste un mal estado físico, que non lle facilite á organización a documentación que se lle requira, aos/os corredores/niveis que non respecten as indicacións da Policía Local, Protección Civil, xurado, servizos médicos ou membros da organización debidamente identificados. Os/as xuíces da proba terán a facultade de descualificar ao/á infractor/a que non leve visible o seu dorsal, que o manipule e/ou ceda a outro, altere os datos facilitados á organización con respecto aos que figuren no seu DNI ou ficha federativa, non complete o percorrido, ou incumpra calquera outra norma contemplada nas normas da FGA, RFEA e IAAF. As persoas corredoras descualificadas non terán opción a premios nin trofeos. Art. 9 - PECHE DE CONTROL DE LA CARRERA O peche da meta terá lugar unha hora despois da chegada a meta da primeira persoa participante na carreira absoluta. Ao cumprirse este tempo, todas as persoas que aínda continúen no circuíto deberán retirarse, e trasladarse á zona peonil. Consideraráselles fóra de carreira e non figurarán nas clasificacións. Se deciden continuar estarano a facer baixo a súa exclusiva responsabilidade, debendo cumprir en todo momento coa normativa de tráfico e seguridade viaria. CATEGORÍAS E INSCRICIÓN Art. 10 - CATEGORÍAS - Sub 20, nados/as en 2000 e 2001 - Sub 23, nados/as en 1997, 1998 e 1999 - Sénior, nados/as desde 1996 ata a categoría Máster - Máster 1: De 35 a 40 anos cumpridos ata o día da proba - Máster 2: De 41 a 49 anos cumpridos ata o día da proba - Máster 3: De 50 a 59 anos cumpridos ata o día da proba - Máster 4: A partir de 60 anos cumpridos ata o día da proba - Atletas con discapacidade*: nados/as en 2001 e anos anteriores Atletas con discapacidade: Establécense catro categorías para atletas con discapacidade: A) Atletas en cadeira de rodas que non teñan mecanismos nin engrenaxes que axuden ao impulso das mesmas. Tan só está permitido o impulso cos brazos sobre o aro adherido á roda. Non se permite *handbike. Ojo morado Discapacidades funcionais (persoas con discapacidade física, parálise cerebral e lesión cerebral) C) Discapacidades sensoriais (persoas con cegueira, xordeira) D) Discapacidades intelectuais No momento da inscrición deben comunicar esta circunstancia á organización. Para acreditar a pertenza a algunha destas categorías hai que enviar copia da tarxeta acreditativa da discapacidade á organización, de forma que quede acreditado o envío, ao correo electrónico secretaria@atletismo.gal. As persoas corredoras destas categorías deben ir debidamente identificadas, así como a persoa que, no seu caso, os apoie como guía. Permitirase un (1) guía por atleta con discapacidade. A participación de guías, que irán sen chip, será gratuíta, para o que deberán contactar coa organización a través do correo electrónico secretaria@atletismo.gal. Para optar a trofeo na categoría de atletas con discapacidade é necesario inscribirse nesa categoría. Art. 11 – INSCRICIÓN E COTA a) A través da pasarela de pago inserida na páxina web da Federación Galega de Atletismo www.carreirasgalegas.com. Estará operativa desde a publicación deste regulamento, ata as 23.59 horas do 29 de setembro de 2019. Cota e prazos de inscrición: • Primeiro prazo: ata o 22 de setembro: 5€ • Segundo prazo: ata o 29 de setembro: 8€ Ojo morado Inscrición presencial: Cubrindo a folla de inscrición e abonando a correspondente cota. Prazo: Ata o 22/09/2019, no horario comercial do Corte Inglés. Lugar: En calquera dos seguintes centros comerciais do Corte Inglés: LOCALIZACIÓN CENTROS COMERCIAIS O CORTE INGLÉS LOCALIDADE Ramón y Cajal Departamento de Deportes (7ª planta) Ramón y Cajal, 57 e 59 A Coruña Marineda City Departamento de Deportes (2ª planta) Estrada de Baños de Arteixo, s/n Polígono Industrial da Grela A Coruña Compostela Departamento de Deportes Rúa do Restollal, 50 15702 Santiago de Compostela Santiago de Compostela Vigo Departamento de Deportes C/ Gran Vía, 28 Vigo. Pontevedra Vigo (Pontevedra) Art. 12 - DEVOLUCIÓN DA COTA Só se devolverá a tarifa de inscrición en caso de lesión e /ou enfermidade, se se presenta un informe médico, ata 7 días naturais antes do día en que se realice a proba, na Federación Galega de Atletismo (Avenida de Glasgow, 13 - Edificio Federacións. 15008, A Coruña / info@carreirasgalegas.com). Se non se envía o informe mencionado anteriormente, non se realizará ningún reembolso. Para outros casos xustificados, a organización avaliará se se devolve a cota. SERVIZOS A PARTICIPANTES Art. 13 - ENTREGA DE DORSAIS E CAMISETAS Poderanse recoller no Departamento de Deportes do Corte Inglés (7ª planta- *c/Ramón e Cajal, 57 e 59. A Coruña, nos seguintes días e horarios: • Venres 4 de outubro de 2019, de 17.00 a 22.00 horas • Sábado 5 de outubro de 2019, de 10.00 a 21.30 horas. De maneira extraordinaria, facilitarase a recollida dos dorsais o mesmo día da carreira, o domingo 6 de outubro, na Cidade Deportiva de Riazor no seguinte horario: Domingo 6 de outubro de 2019: 08:30 a 09:30 horas A camiseta recollerase conxuntamente co dorsal e por estrita orde de chegada, ata finalizar a existencia da talla. A organización non pode garantir a talla debido a que o pedido da camiseta se realizará con anterioridade ao peche de inscricións. Art. 14 – CAIXÓNS DE SAÍDA Estableceranse cinco caixóns de saída, en función dos seguintes tempos: CAIXÓN TEMPOS HOMES TEMPOS MULLERES 1 < 36 min. < 42 min. 2 36 - 40 min. 42 - 47 min. 3 40 - 45 min. 47 - 52 min. 4 45 - 50 min. 52 - 55 min. 5 >50 min. - Sen marca >55 min. - Sen marca As persoas participantes deberán colocarse na zona acoutada que lles corresponda na saída, segundo o dorsal que se lles asigne. Deberán estar nos seus postos 10 minutos antes do disparo oficial de saída. Art. 15 – ASEOS, DUCHAS E GARDARROUPA Estarán dispoñibles na Cidade Deportiva de Riazor. Art. 16 – *AVITUALLAMIENTOS E RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUOS Establecerase un punto de avituallamento durante o percorrido e outro na liña de meta para favorecer a hidratación das persoas participantes. Calquera avituallamento fóra da zona marcada pode supoñer a descualificación da proba. Así mesmo, poñeranse ao disposición dos corredores/as colectores de lixo suficientes para a recollida selectiva de residuos e que son de uso obrigatorio, polo que a non utilización destes por parte dos/as atletas poderá supoñer a descualificación. Art. 17 - SERVIZOS MÉDICOS A proba dispoñerá dos servizos médicos recomendados pola RFEA e de acordo coa lexislación vixente. A organización dispoñerá dunha póliza de seguro de responsabilidade civil segundo a lexislación vixente. Todas as persoas inscritas estarán cubertas por unha póliza de seguros de accidentes segundo o Real Decreto 849/1993, do 4 de xuño, que determina as prestacións mínimas do Seguro Obrigatorio Deportivo. Recomendámoslles a todas as persoas participantes que cubran a parte posterior do dorsal, indicando os datos de nome, apelidos, datos médicos de interese (grupo sanguíneo, alerxias, enfermidades crónicas, se están baixo algún tratamento específico, etc.) así como os teléfonos de contacto no caso dunha emerxencia. Art. 18 – CLASIFICACIÓNS Expoñeranse na zona de saída/meta. PREMIOS E TROFEOS Art. 19 – PREMIOS ECONÓMICOS Xerais: 1º clasificado/a: 800 € 2º clasificado/a: 600 € 3º clasificado/a: 500 € 4º clasificado/a: 400 € 5º clasificado/a: 300 € 6º clasificado/a: 250 € 7º clasificado/a: 200 € 8º clasificado/a: 150 € Galegos/as (premio non acumulable) (1): 1º clasificado/a galego/a: 400 € 2º clasificado/a galego/a: 300 € 3º clasificado/a galego/a: 200 € (1) Serán considerados atletas galegos aqueles que presenten un certificado de empadroamento dalgún dos concellos de Galicia. Coruñés/a (premio non acumulable) (2): 1º clasificado/a coruñés/a: 100 € (2) Empadroados no Concello da Coruña. Para recoller os premios #mellorar/ coruñeses, estes deberán remitir o certificado de empadroamento á seguinte dirección de correo electrónico: secretaria@atletismo.gal Os premios en metálico non serán acumulativos, con excepción do récord da proba. No caso de duplicidade, abonarase a contía máis alta. Para poder recoller os premios será necesario xustificar documentalmente o ano de nacemento das persoas participantes, por medio do DNI as españolas, ou do documento legal en vigor (pasaporte) as estranxeiras. Todos os premios estarán suxeitos ás retencións legais vixentes. Co obxecto de poder revisar as condicións estipuladas e atender a calquera posible reclamación, a organización reservase a posibilidade de entregar os premios en metálico a partir do luns seguinte á data da competición. No caso de realizarse un control de dopaxe, os premios económicos quedarán retidos ata a súa resolución oficial. PREMIO ESPECIAL RÉCORD DA PROBA (premio acumulable): O/a atleta que gañe a carreira e que bata o récord da proba tanto na categoría masculina (28:09) como na feminina (31:40) obterá un premio de 1.000 euros. Art. 20 – ENTREGA DE TROFEOS Farase entrega de trofeo no palco de premiación ás tres primeiras persoas clasificadas de cada unha das categorías indicadas no artigo 10. A entrega de trofeos realizarase ás 13.35 horas. Os/as atletas deberán situarse na zona próxima á entrega de trofeos no momento no que pola megafonía fágase o anuncio do seu comezo, así como estar pendentes da chamada a cada unha das categorías. Con carácter xeral, os/as atletas que non se presenten á recollida do seu trofeo no momento da entrega perderán o dereito para recollelo. Exclusivamente poderán subir ao podio as persoas nomeadas. Non se lle entregará o trofeo a ninguén que non sexa o/a propio/a atleta.. Agradecémoslles ás persoas responsables dos clubs que teñan constancia de que o/a atleta non está presente que o comuniquen na zona do palco de premiación canto antes para evitar esperas innecesarias. Aquelas persoas que poidan alegar unha causa xustificada pola súa ausencia no momento da entrega deberanse poñer en contacto co Servizo Municipal de Deportes durante un prazo máximo de 15 días, onde se custodiarán os trofeos non recolleitos. CARREIRAS DE MENORES Art. 21 - INSCRICIÓNS As inscricións (gratuítas) realizaranse a través do formulario da páxina web da Federación Galega de Atletismo (www.carreirasgalegas.com) Non se admitirá ningún/a corredor/a sen estar inscrito/a e sen o correspondente dorsal co chip incorporado. Art. 22 - CATEGORÍAS, HORARIOS E DISTANCIAS CATEGORÍA HORARIO DISTANCIA Sub 18 (nados/as anos 2002/2003) 11:35 1.920 m aprox. Sub 16(nados/as anos 2004/2005) 11:55 1.920 m aprox. Sub 14 feminino (nadas anos 2006/2007) 12:15 1.125 m aprox. Sub 14 masculino (nados anos 2006/2007) 12:25 1.125 m aprox. Sub 12 feminino (nadas anos 2008/2009) 12:35 820 m aprox. Sub 12 masculino (nados anos 2008/2009) 12:45 820 m aprox. Sub 10 feminino (nadas anos 2010/2011) 12:55 820 m aprox. Sub 10 masculino (nados anos 2010/2011) 13:05 820 m aprox. Sub 8 (nados/as anos 2012/2013/2014) 13:15 150 m aprox. Menores con discapacidade nados/as entre 2002 e 2014) (1) *Estes horarios son orientativos e poden sufrir alteracións en función do número de participantes. (1) Menores con discapacidade: Poderanse inscribir as seguintes categorías: A) Atletas en cadeira de rodas que non teñan mecanismos nin engrenaxes que axuden á impulsión das mesmas. Tan só está permitido o impulso cos brazos sobre o aro adherido á roda. Non se permite *handbike. Ojo morado Discapacidades funcionais (persoas con discapacidade física, parálise cerebral e lesión cerebral) C) Discapacidades sensoriais (persoas con cegueira, xordeira) D) Discapacidades intelectuais No momento da inscrición deben comunicar esta circunstancia á organización. Para acreditar a pertenza a algunha destas categorías hai que enviar copia da tarxeta acreditativa da discapacidade á organización, de forma que quede acreditado o envío ao correo electrónico secretaria@atletismo.gal. As persoas corredoras destas categorías deberán ir debidamente identificadas, así como a persoa que, no seu caso, os apoie de guía. Permitirase 1 guía por atleta con discapacidade. A participación dos guías, que irán sen chip, será gratuíta, para o que deberán contactar coa organización a través do correo electrónico secretaria@atletismo.gal. Para optar a trofeo na categoría de atletas con discapacidade é necesario inscribirse nesa categoría. Art. 23 - ENTREGA DE DORSAIS E CAMISETAS Poderanse recoller no Departamento de Deportes do Corte Inglés de *Marineda City (2ª planta) nos seguintes días e horarios: • Venres 4 de outubro de 2019, de 17.00 a 22.00 horas • Sábado 5 de outubro de 2019, de 10.00 a 21.30 horas. De maneira extraordinaria, facilitarase a recollida dos dorsais o mesmo día da carreira, o domingo 6 de outubro, na Cidade Deportiva de Riazor desde as 10:00 horas e ata media hora antes da saída de cada unha das categorías A camiseta recollerase conxuntamente co dorsal e por estrita orde de chegada, ata finalizar a existencia da talla. A organización non pode garantir a talla debido a que o pedido da camiseta se realiza con anterioridade ao peche das inscricións. Art. 24 - TROFEOS Entregaránselles trofeos ás tres primeiras persoas clasificadas de cada categoría, excepto á categoría *sub 8. Art. 25 - CATEGORÍA SUB 8 Os/as nenos/as da categoría sub 8 deberán correr solos sen ser acompañados en ningún momento por ningunha persoa ou corredor doutra categoría. Esta carreira é unicamente participativa e non competitiva. Todas as persoas participantes nesta categoría recibirán unha medalla. Organización da entrega de sub 8: A saída desta categoría realizarase na zona da Glorieta das Escravas, onde se habilitarán caixóns de saída por ano de nacemento, diferenciados por cores: 2012: vermello 2013: amarelo 2014: verde As familias non deben acceder a este espazo, senón esperar a que se lles entreguen os nenos/as despois da liña de meta. O speaker irá chamando por ano de nacemento, para deixar ao neno ou nena no espazo acoutado. Saída: O disparo de saída realizarase con confeti. Organización da recollida de sub 8: Despois de cruzar a meta, entregaráselles medalla e habilitarase un espazo con monitores ata que os menores identifiquen o seu pai/nai/titor, e nese momento farase a entrega da nena ou neno. As familias non deben acceder a este espazo, senón esperar a que se lles entregue a nena ou o neno. RESPONSABILIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS Art. 26 – RESPONSABILIDADE A organización non se fai responsable dos danos que puidesen causar ou causarse a si mesmas persoas participantes por imprudencias ou descoidos delas mesmas. O/a participante declara, baixo a súa responsabilidade, que se realiza o oportuno recoñecemento médico que lle permite estar en condicións óptimas para realizar a proba, e exime á organización da devandita responsabilidade. A organización dispón dun Seguro de Accidentes e Responsabilidade Civil que cubrirá os incidentes inherentes á proba. Art. 27 – LOPD Todas as persoas corredoras ao realizar a inscrición aceptan a publicación do seu nome e imaxe nas clasificacións, medios de comunicación e/ou internet. Mediante a inscrición o/a participante consente expresamente que os seus datos sexan utilizados polo Concello da Coruña e a Federación Galega de Atletismo para comunicacións sobre as súas actividades. En todo caso, de conformidade co establecido polo artigo 5 da LOPD, infórmase de que os datos de carácter persoal declarados pasarán a formar parte de : a) O ficheiro denominado INSTALACIÓNS DEPORTIVAS, do que o responsable do tratamento será o Concello da Coruña, dos que as finalidades e usos previstos serán os seguintes: xestión centralizada das instalacións deportivas municipais, das actividades impartidas nelas e do uso de instalacións. Todas as persoas participantes ao realizar a inscrición aceptan a publicación do seu nome e imaxe nas clasificacións, medios de comunicación e/ou internet. Autorízase a tomar imaxes sempre que se utilicen para a promoción e difusión das devanditas actividades, así como á utilización do móbil e correo electrónico como forma de aviso e comunicación por parte do Servizo Municipal de Deportes. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición aos datos persoais rexistrados neste ficheiro poderanse exercer #ante Rexístroo Xeneral do Concello da Coruña (Pza. María Pita, 1) nos termos establecidos nos artigos 15, 16 e 17 da LOPD. Ojo morado O ficheiro denominado ATLETAS, do que o responsable do tratamento será a Federación Galega de Atletismo, e cuxa finalidade será a relación de atletas federados/as na competicións oficiais, elaboración de clasificación e estatísticas. Esta proba pertence ao calendario oficial da Federación Galega de Atletismo e da Real Federación Española de Atletismo e mediante a súa inscrición, as persoas corredoras consenten expresamente que os seus datos básicos (nome, apelidos, NIF/ NIE/pasaporte, data de nacemento, sexo e código postal de residencia), sexan enviados á Real Federación Española de Atletismo para a xestión das licenzas de día, resultados e clasificación. A posesión da licenza garante que o/a corredor/particípaa cuberto/a por un seguro de responsabilidade civil e de accidentes. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición aos datos persoais rexistrados neste ficheiro poderanse exercer ante a Federación Galega de Atletismo (Avda. Glasgow s/n. Complexo Deportivo de Elviña), nos termos establecidos nos artigos 15, 16 e 17 da LOPD. Art. 28 – COMPROMISO A inscrición na carreira implica a plena aceptación do presente regulamento. CONSIDERACIÓN FINAL A organización resérvase o dereito de realizar algún cambio no presente regulamento se así o considera, o cal deberá comunicarse na web e na información ás persoas participantes. Todo o non establecido no presente regulamento rexerase polas normas da FGA, RFEA e da IAAF.

[ Go Back ]