Correr en Galicia, carreiras populares. Corre, sinte, vive... Carreras Populares en Galicia Calendario O Circuíto Fotos Mapa
Activar contenido PortadaCalendarioForosA miña conta
Menu principal
Info de usuario

Benvido Anónimo

Lista de foreiros:
Último: Edu_Santiso
Novos hoxe: 0
Novos onte: 0
Total: 18670

Xente conectada:
Foreiros: 0
Visitantes: 101
Robots: 2
Plantilla: 0
Calendario

Info da proba

Pontecaldelas

19/08/2017 20:00 - 21:30
Regulamento REGULAMENTO DA PROBA
URBAN BLUE RUN
Art. 1 INFORMACIÓN XERAL
A EMPRESA DEPORTIVA GLOBALDXT PONTEVEDRA, organiza esta primeira edición do URBAN
BLUE RUN, que pretentede poner en valor o camino azul con que conta o Concello de
Pontecaldelas. Esta é un ha proba na que os participantes poderán percorrer nunha distancia
de 8 km, un percorrido que mezcla asfalto e tamén sendiiros de fácil tránsito. O sendeiro azul
que acompaña ó río Verdugo, é dunha beleza extraordinaria pretende facer as delicias de
todos os participantes.
Art. 2 PERCORRIDO
O percorrido ten unha distancia de 5km para os adultos e percorre por zonas asfaltadas e por
sendeiros de fácil carreira. O percorrido publicarese na páxina e no facebook da proba.
Os rapaces realizaran distancias menores en función da súa categoría.
Art. 3 INSCRIPCIÓN
As inscricións abriranse o 19/07/2017 e pecharanse o 15/08/2017.Estas inscricións teñen un
importe de 8 euros (ive incluido), incluindo neste prezo o control de tempos a todos os
participantes coa empresa emesports. Os nenos/as Terán unha tarifa de 3 euros(ive incluido)
A idade mímina para participar na proba son 18 anos cumpridos antes do día da mesma.
Aqueles participantes que teñan entre 16 e 18 anos de idade poderán participar con
AUTORIZACIÓN ESCRITA dos seus titores legais. A participación dos rapaces/as é dende os 4
anos ata os 15 anos de idade.
Soamente aceptaranse inscricións pagadas, é dicir, NON EXISTE a posibildiade de preinscripción
de pago ao recoller o dorsal.
O pago soamente podese realizar por internet con tarxeta de crédito a través da pasarela de
pago seguro proposta pola organización. Excepcionalmente, a organización poderá habilitar un
lugar físico de inscripción, aspecto que daríase a coñecer a través da súapáxina web
www.globaldxt.com
GLOBALDXT PONTEVEDRA S.L . Calle Echegaray Nº20 5ºA- Pontevedra- 36003. TLFn 69398053. Mail info@globaldxt.com
As inscricións consideraranse definitivas polo que no caso de non poder participar non se
realizará á devolución da inscrición EN NINGÚN CASO.
As inscricións son estrictamente persoais e instransferibles, non poden ser utilizadas por outra
persoa diferente á inscrita. Non é posible a substitución de un participante por outro, excepto
por causa grave xustificada remitindo un correo á organización,
A) Art. 4. CATEGORÍAS
Categorías Nenos/as ( nesta categoría non hay premio ós primeiros clasificados. Todos
os participantes recibirán agasallos)
 De 4 a 6 anos
 De 7 a 10 anos
 De 11 a 15 anos
Categorías adultos:
 ABSOLUTA MASCULINA
 ABSOLUTA FEMININA
 JUNIOR ( nacidos en el 1998/97); masculino e feminino
 PROMESA: ( 94/95/96); masculino e feminino.
 SENIOR; desde 93 hasta que teñan 35 anos de idade
 VETERANOS A: desde 35 a 45 anos
 VETERANOS B: desde os 46 años de idade
Art. 6. PREMIOS/AGASALLOS
- Esta é unha proba na que recibirán agasallo os tres primeiros participantes de cada
unha das categorías. Os rapaces/as reibirán TODOS un agasallo de participación
Art. 7. QUÉ OFRECE O PAGO DA INSCRICIÓN
a) A participar no percorrido
Ojo morado A ter un sistema de control de tempos con chip (adultos)
c) A ter un avituallamento sólido/liquido final de ruta
d) A poder optar polos agasallos final de proba
e) Ducha final de proba
f) Servizo de gardarroupa
GLOBALDXT PONTEVEDRA S.L . Calle Echegaray Nº20 5ºA- Pontevedra- 36003. TLFn 69398053. Mail info@globaldxt.com
Art. 8. SEGURO
Nesta proba se establece un seguro de accidentes para os participantes inscritos.
IMPORTANTE:
A participación na proba está baixo a responsabilidade e propio risco dos participantes. O
participante no momento da súa inscrición manifesta atoparte físicamente apto para a proba.
O seguro de accidentes, soamente cubre ACCIDENTES e non calquera tipo de incidente. Os
médicos sanitarios, en caso de que sexa preciso, trasladarán ao participante ao centro
concertado coa compañía de seguros, onde valorarán se a circunstancias do traslado é un
accidente provocado na competición ou un incidente. Esto seralle comunicado ao participante.
Art. 9.RECOLLIDA DE DORSAIS
A recollida de dorsais realizarase na CASA DE CULTURA DO CONCELLO DE PONTECALDELAS, o
sábado 19 de agosto dende as 18:00 horas ata as 20:00 horas.
Para recoller o dorsal deberas presentar o DNI e asinar unha folla de compromiso na que o
participante comprometese a devolver o chip de cronometraxe (agás no caso de chips de usar
e tirar). Poderá recollerse o dorsal de algún compañeiro/a presentando fotocopia do seu DNI
no momento da recollida.
Todo participante deberá levar, de forma obrigatoria o dorsal co chip.
Todo participante que non leve colocado de xeito visible o dorsal será excluído do percorrido
por membros da organización ou polas forzas da orde públicas.
O dorsal co chip é un artigo persoal e instransferible. A persoa inscrita soamente poderá
participar co dorsal que lle foi asignado e acepta non permitir o uso do mesmo a outras
persoas.
Art. 10. AVITUALLAMENTOS
Contarase cun avituallamento sólido/líquido ó finalizar a ruta
Art. 11. CONTROL DE TEMPO
O control de tempo realizarase de xeito electrónico mediante o uso de chip. O sistema de
control de tempo demostrou a súa total fiabilidade,
GLOBALDXT PONTEVEDRA S.L . Calle Echegaray Nº20 5ºA- Pontevedra- 36003. TLFn 69398053. Mail info@globaldxt.com
Art. 12. SERVIZOS MÉDICOS
A organización disporá, durante o desenrolo da proba e de xeito permanente dun cadro de
médicos, ambulancias e SVB móviles,
Art. 14. SEGURIDADE
A Xefatura Provincial de Tráfico, Garda Civil, Policía Municipal, Protección Civil e voluntariado,
velarán pola seguridade da marcha.
Todos os participantes, deberán observar escrupulosamente as disposicións que a lei de
Seguridade Vial e o seu Regulamento
Cada participante, ao inscribirse na marcha, recoñece ter lido a totalidade do regulamento e
con elo asume os riscos inherentes á participación nunha proba deste tipo, ao tempo que
excluie á organización de toda a responsabilidade, por calquera incidencia ou accidente
derivado da participación da mesma.
Art. 15. ACCIDENTES E PÉRDIDAS
A organización non se fai responsabel de ningún accidente do que poidera ser causa o vítima o
participante, quen deberá estar cuberto polos seguros propios da proba, como tampouco se
fai solidario dos gastos nin das débedas que poideran contraer os participantes durante a
marcha. O participante exime á organización de responsabilidade por pérdida ou deterioro de
obxectos persoais por calquera circunstancia.
Art. 16. MODIFICACIONS E DEREITO DE ADMISIÓN
A organización resrvase o dereito a realizar as modificacións oportunas, cando por algún
motivo o estime necesario. E asemade, reservase o dereito de admisión.
GLOBALDXT PONTEVEDRA S.L . Calle Echegaray Nº20 5ºA- Pontevedra- 36003. TLFn 69398053. Mail info@globaldxt.com
Art. 17. MEDIO AMBENTE
A marcha desenrolarase na súa maior parte por paraxes de excepcional beleza natural, polo
que será obriga de todos preservar o entorno evitando arroxar desperdicios fora das áreas de
control.
DESCALIFICARASE DA PROBA a todos aqueles participantes que arroxen desperdicios fóra das
zoas habilitadas. Calquera voluntario, retiraralle o dorsal e o chip, o que suporá que están
FORA DA PROBA e por tantos de tódos os seus servizos.
Art. 18. DEREITO DE IMAXE
A aceptación do presente regulamento implica obrigatoriamente que o participante autoriza á
organización da proba URBAN BLUE RUN – Desafío Rías Baixas á grabación total ou parcial da
súa participación na mesma, presta o seu consentimento para que poida ser utilizada a súa
imaxe na promoción e difusión da proba, de todos os xeitos posibles (radio, prensa, vido, foto,
dvd, internet, carteis, medios de comunicación, etc…), e cede todos os dereitos relativos á
explotación comercial e publicitaria que a organización considere oportuno executar, sen
dereito pola súa parte a recibir compensación económica algunha.
Art. 19. SUSPENSIÓN DA PROBA
A organización non asumirá ningunha responsabilidade se o evento
suspendese ou apraza por causas de forza maior, ou comunicación das autoridades
competentes.
Art. 22. ACEPTACIÓN
O mero feito de inscribirse nesta proba, supón a aceptación do presente regulamento e a
renuncia a tódos os dereitos contra a organización, renunciando a toda acción legal que
poidera derivarse da súa participación na proba.
GLOBALDXT PONTEVEDRA S.L . Calle Echegaray Nº20 5ºA- Pontevedra- 36003. TLFn 69398053. Mail info@globaldxt.com
Art. 23. PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
A empresa GLOBAL DXT PONTEVEDRA, garante o pleno cumprimento da normativa de
portección de datos de carácter persoal, e así, dacordo coa Lei Organica 15/1999, o asinante
queda informado e presta o seu consentimento á incorporación dos seus datos aos ficheiros
automatizados existente na empresa e ao tratamento dos mesmos para a súa utilización en
relación con xestións administrativas, comerciais e outras actividades propias da mesma.
A política de privacidade de GLOBAL DXT PONTEVEDRA lle asegura, en todo caso, o exercicio
dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición nos termos establecidos na
lexislación vixente, mediante escrito dirixido a GLOBAL DXT PONTEVEDRA, co enderezo na r/
Echegaray, nº 20 – 5º A de Pontevedra, sendo responsable do ficheiro GLOBAL DXT
PONTEVEDRA S.L. con enderezo a estos efectos no enderezo anteriormente indicado.
O asinante acepta que poidan ser cedidos os seus datos exclusivamente para aquelas
actividades encamiñadas ao correcto funcionamento da xestión e administración inte4rna da
empresa GLOBAL DXT PONTEVEDRA. Asemade, o asinante acepta que a empresa GLOBAL DXT
PONTEVEDRA S.L., dirixa información sobre calesquera productos, xestións ou servizos que
poidasn comercializar. A aceptación do asinante par que poidan ser tratados ou cedidos os
seus datos no xeito estableciedo neste parágrafo, ten sempre carácter revocable, sen efectos
retroactivos, conforme ao que dispón os artigos 6 e 11 da Lei Orgánica 15/1999 de 13 de
decembro.


2003-2018 Correr en Galicia
Correndo xuntos.
Software publicado bajo la licencia GNU GPL, Créditos, Política de Privacidad