Calendario
Info da proba

Vilagarcía

26/11/2017 10:30 - 13:00
Regulamento VI MEDIA MARATÓN SOLIDARIA ZONA ABERTA, a favor
de Cáritas Interparroquial, Vilagarcía de Arousa
INFORMACIÓN BÁSICA
Data: Domingo, 26 de novembro de 2017
Hora: 10:30h
Lugar: Av da Mariña, na explanada do auditorio, en Vilagarcía de Arousa.
Distancia: 21.097m homologados.
Inscripción: Champion Chip Norte www.championchipnorte.com ou no comercio Moto
Bazar. “As primeiras 1000 inscricións terán dereito a unha camiseta”.
Organiza: Centro Comercial Aberto Zona Aberta de Vilagarcía de Arousa.
Colabora: Concello de Vilagarcía de Arousa, Federación Galega de Atletismo e o clube
ATENAS RUNNING VDA.
REGULAMENTO XERAL
O Centro Comercial Aberto, Zona Aberta, de Vilagarcía de Arousa organiza, coa
colaboración do Concello e o clube ATENAS RUNNING VDA, o domingo día 26 de
novembro de 2017, a partir das 10:30 horas, a “VI Media Maratón Solidara Zona
Aberta, Vilagarcía de Arousa, a favor de Cáritas Inerparroquial”
1.- Horario e Lugar:
A saída darase da Av. Rivero Aguilar ás 10:30 horas e a carpa organizativa estará
situada na explanada do auditorio municipal.
2.- Participantes:
Poderán participar todas aquelas persoas que teñan cumpridos 18 anos o día da proba,
estén federadas ou non, habendo unha única clasificación conxunta. O control da
carreira estará a cargo do comité de Xuíces e cronometradores da Federación Galega
de Atletismo.
Os participantes deben cumprir as condicións de participación e inscrición propostas
pola organización.
3.- Condicións de participación:
As persoas participantes comprométense a aceptar estritamente o presente
regulamento e calquera posible modificación da proba, obrigada por causas alleas á
vontade da ganización.
A realización da inscripción implica ter lido, entendido e adquirido os compromisos
que aquí se expoñen:
- O participante certifica que está en bo estado físico e ten pasado os pertinentes
recoñecementos de saúde.
- Exime de toda responsabilidade á organización que puidera derivar da súa
participación no evento (Ex: pérdida de obxectos persoais por roubo ou outras
circunstancias, perigo de lesión, atropelos, agresións,...).
- Autoriza á organización para que trate automáticamente e con finalinalidade
exclusivamente deportiva, promocional ou comercial a utilización dos seus datos
persoais e a súa imaxe en publicacións, carteis, clasificacións,.... para a promoción do
evento. De acordo co que se establece na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro,
da Protección de Datos de Carácter Persoal, o participante ten dereito de acceder a
estes ficheiros co obxeto de rectificar ou cancelar de xeito total ou parcial o seu
contido. Para facelo deberá solicitalo por escrito ó domicilio social C/ Gumersindo
Nartallo, 13 entresuelto C.P. 36.600 Vilagarcía de Arousa ou mediante correo
electrónico a zonaaberta@zonaaberta.com.
A Organización resérvase o dereito de rexeitar calquera inscrición que non acepte os
termos e condicións que queden expostos no presente regulamento. En caso de
dúbida, ou de xurdir algunha situación non reflectida no mesmo, aceptarase o que
dispoña a organización.
4.- Inscricións:
A inscrición para todas as categorías farase a través da web www.championchipnorte.com
ou no comercio Moto Bazar (C/ Arzobispo Andrade nº 5 y telf. contacto 986501644)
ata as 23:59 horas do 22 de novembro de 2017 (no comercio ata o seu horario
comercial). Non se admitirán inscricións fóra dese plazo.
O precio da inscrición será de ata o 19 de novembro (12€ propietarios de chip e 13€
os que non teñen chip) e do 20 ó 22 de novembro (15€ propietarios de chip e 16€
os que non teñen chip), data na que finaliza o período de inscripción.
A inscrición da carreira é persoal e intransferible. Baixo ningún concepto, unha vez
feita a inscrición, poderase transferir a participación a outra persoa, amigo ou familiar
por mor de non poder acudir o día da proba.
So se accederá á devolución do 50% pagado na inscrición no caso de lesión ou
enfermidade, presentándose sempre un certificado médico á organización antes do día
25 de novembro de 2017. No caso contrario non se fará o reembolso.
Para calquer información adicional poderán chamar ó teléfono 986 50 76 93-
607142288 ou enviar un mail a zonaaberta@zonaaberta.com.
Toda aquela persoa que corra sen estar inscrita, faino baixo a súa responsabilidade e
non estarán cubertas pola Organización. Se é advertida a súa presenza se lle instará a
abandoar o circuito
5.- Entrega de dorsais e chips:
Farase o mesmo día da proba, na explanada do auditorio dende as 8:30 a.m. ata 30
minutos antes da proba.
Os dorsais son persoais e intransferibles. Será válido levalo en calquera parte do corpo
sempre que sexa visible frontalmente. Non se descalificará a ningún corredor por
levalo no portadorsais, perna ou barriga.
6.- Percorrido:
O circuito está homologado pola R.F.E.A. e ten unha lonxitude total de 21.097 metros,
sendo urbano, asfaltado e pechado ó tráfico. Cada kilómetro sinalizarase visualmente.
Os únicos vehículos autorizados a seguir a proba serán os designados pola
organización. Por cuestións de seguridade queda totalmente prohibido o seguimento
ós corredores en bicicleta, moto ou calquer outro vehículo. A policía local e a
organización da proba os retirarán do circuito para evitar incidentes.
Tempo límite de entrada en meta: 2h e 45 minutos.
7.- Avituallamento:
Haberá un mínimo de 3 puntos de avituallamento líquido na carreira.
Ademais dun líquido e sólido ao remate da proba.
8.- Categorías:
Establécense as seguintes categorías para homes e mulleres:
o día da proba.
É preciso que haxa como mínimo 3 participantes do mesmo sexo en cada categoría na
línea de saída para a constitución da mesma. Os atletas das categorías non constituídas
serán asignados á categoría anterior á que lle corresponda.
9.- Premios:
Recibirán trofeo os tres primeiros clasificados da carrerira absoluta masculina e
feminina así como os tres primeiros clasificados de cada categoría individual. Ademais
haberá un trofeo para o primeiro corredor e corredora local (nados ou censados en
Vilagarcía de Arousa). Os trofeos non serán acumulativos. No caso de que un atleta
local poida estar premiado tamén noutra categoría, poderá escoller aquel trofeo que
máis lle interese.
Todos os premiados deberán amosar o seu D.N.I. á organización para comprobar os
datos da data de nacemento.
A entrega de premios terá lugar no auditorio e comezará ás 12:45.
10.- Retirada do circuito polos servizos médicos
O servizo médico da competición, ou o Persoal da Organización, están facultados para
retirar da carreira a calquera atleta que manifeste un mal estado físico evidente.
11.- Descalificacións:
Serán descalificados:
- aqueles corredores que alteren os datos facilitados á organización con respecto ós
que figuran no seu D.N.I., compitan con máis dun chip o con el de otra persona.
- que non realice o percorrido completo
- que non teña dorsal, que manipule a publicidade do dorsal
- que manifeste un comportamento non deportivo.
- os que compitan acompañados por animais.
-NON se descalificará a ningún atleta polo uso de auriculares para escoitar música.
12.- Duchas e vestiarios:
Haberá servizo de duchas no auditorio (a carón da saída).
13.- Servizo de tratamento muscular
O finalizar a carreira se ofrecerán masaxes para os nosos corredores.
14.- Todo o non presente neste regulamento, resolverase co Regulamento da RFEA e a
IAAF en vigor.