Calendario
Info da proba

Ferrol

26/08/2017 20:00 - 22:00
Regulamento Anexo II: REGULAMENTO VI CARRERA NOCTURNA CORRE
POR FERROL
A VI Carrera Nocturna Corre por Ferrol, organizada polo Servizo de Deportes do Concello de
Ferrol e co control técnico da Delegación en Ferrol da Federación Galega de Atletismo, terá lugar
o sábado 26 de agosto de 2017 a partir das 20:00 h da tarde. A proba pertence o V Circuíto
Provincial de Carreiras Populares organizado pola Deputación da Coruña.
A proba está suxeita ás seguintes normas:
1. A Saída e a chegada situaranse nas proximidades da Praza de Armas.
2. O percorrido será de 5.000 metros aproximadamente, e discorrerá polo Concello
de Ferrol para as categorías absolutas.
3. A proba discorrerá por un circuto de acordo co plano deseñado.
4. A organización contará coa colaboración da Policía Local, Protección Civil,
persoal da concellería de Deportes e voluntarios, que regularan o tránsito o
longo do percorrido.
5. As reclamacións relativas a clasificación faranse verbalmente antes dos 30
minutos posteriores de facerse publico o Xuíz Árbitro ou na secretaría da
competición, sendo o Xuíz árbitro o encargado de resolvelas. Para todo o non
previsto neste regulamento, resolverase conforme as normas da F.G.A ; R.F.E.A
e a I.A.A.F por este orden.
SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACIONS OS SEGUINTES:
1. Prohíbese o acompañamento dos participantes e o uso de coches de
apoio. O incumprimento desta norma implicará a inmediata
descualificación dos corredores que a infrinxiran. Os únicos vehículos
autorizados que poderán seguir a proba serán os das forzas de
seguridade e os de apoio a organización, que contarán con roupa
apropiada e visible.
2. Non levar o dorsal perfectamente colocado en toda a súas extensión
(no peito durante todo o recorrido) ata a súa entrada en meta.
3. Participar con un dorsal que corresponde a outro corredor
4. Non realizar o percorrido da carreira completo.
5. Non pasar polos controis de carreira establecidos.
6. Entrar fóra da hora prevista pola organización como tempo máximo de
duración da proba.
7. Non atender as indicacións dos membros da organización e dos
xuíces.
8. Pretender participar na carreira sen terse inscrito previamente.
9. Aquela conduta que sexa estimada antideportiva, sempre que non
sexa motivo de expulsión do Circuíto.
10. Calquera outra de análoga natureza, que a xuízo da organización
poda se considerada como conducta antideportiva merecedora de
sanción disciplinaria
11. Ser reincidente en algunha infracción de descualificación de carreira.

REGULAMENTO DA VI CARREIRA NOCTURA
CORRE POR FERROL
26 de agosto de 2017
PÁXINA 2 DE 5
12. Realizar a inscrición alterando os datos de forma maliciosa.
13. Manter unha actitude groseira, violenta ou que en xeral atente co
espírito deportivo da proba.
6. A proba estará controlada polo Comité Galego de Xuíces, que establecerá os
correspondentes controis ao longo do circuíto
7. O percorrido estará sinalizado como mínimo cada quilómetro.
8. No percorrido estableceranse controis, así como un posto de avituallamento.
9. O control de chegada pecharase unha hora despois de que entre en meta o
primeiro clasificado. Cando un participante sobrepase o tempo previsto de
peche de control (unha hora dende que entre o primeiro clasificado), será
avisado pola organización e deberá subir ao coche oficial que pecha a carreira e
abandonar a proba coa fin de non entorpecer o tráfico automobilístico e o
desenvolvemento da propia actividade. No caso de continuar, farao baixo a súa
responsabilidade, debendo cumprir as normas e sinais, e considerarse un
usuario máis da vía, quedando eximida a organización de toda responsabilidade
do que puidese acontecer (Regulamento xeral de circulación R.D. 1428/2003).
10. A Organización ten suscrito un Seguro Colectivo de Accidentes e
Responsabilidade Civil. De tódolos xeitos, a Organización recomenda aos
participantes que, con anterioridade á proba, efectúen un recoñecemento
médico específico e que realicen un adestramento axeitado para as
características desta competición.
11. CATEGORÍAS.
CATEGORIA NADOS/AS
MENORES
Benxamín 2008 – 2009
Alevín 2006 – 2007
Infantil 2004 - 2005
Cadete 2002 – 2003
ABSOLUTA
Xuvenil 2000 - 2001
Junior 1998 – 1999
Promesa 1995 ,1996 e 1997
Senior 1994 -1983
Veterano 1 1982 - 1978
Veterano 2 1977 - 1968
Veterano 3 1967 - 1958
Veterano 4 1957 e anteriores
12. Inscrición. As inscricións poderán efectuarse a partir do día de 6 de Agosto ata
as 22:00 h do día 23 de Agosto a través da páxina web
www.carreirasgalegas.com Non se admitirá outra vía de inscrición que a
sinalada anteriormente.
A inscrición é gratuita e a organización establecerá limite de inscricións.

REGULAMENTO DA VI CARREIRA NOCTURA
CORRE POR FERROL
26 de agosto de 2017
PÁXINA 3 DE 5
13. A retirada de chips e dorsais poderase efectuar ao longo do venres 25 todo o
día e sábado 26 pola mañá no Pavillón polideportivo de A Malata así como
o sábado 26 de agosto , dende as 16:30 ata as 20:00 horas no posto
habilitado na praza de Armas para tal fin.
14. Premios. A organización premiará as tres primeiras persoas clasificadas de cada
categoría das absolutas e menores. A entrega de trofeos realizarase unha vez
pechado o control de meta.
15. A organización poderá modificar este regulamento ou o circuíto polo que
discorrerá a carreira sen aviso previo. Así mesmo, resérvase a facultade de
decidir sobre calquera circunstancia ou aspecto que non se considere neste
regulamento.
16. Ao se inscribiren, todos os corredores aceptan a publicación do seu nome e a
súa imaxe nas clasificacións, medios de comunicación e/ou a internet. De igual
maneira, mediante a inscrición o/a corredor/a consente expresamente que os
seus datos sexan empregados pola organización para comunicacións acerca da
súa actividade.
17. En calquera caso, tal e como establece a Lei de protección de datos de carácter
persoal, as persoas interesadas poden exercer os seus dereitos de acceso,
rectificación, cancelación e oposición a través dun escrito ou correo electrónico
dirixido a Concellería de Deportes do Concello de Ferrol, praza de Armas s/n,
15402 Ferrol, .
18. Coa inscrición na proba enténdense aceptadas todas as normas e demais
consideracións reflectidas neste regulamento.
19. Disporase de servizo de duchas no Pavillón Municipal de Esteiro