Calendario
Info da proba

Mondariz

12/11/2017 8:00 - 17:00
Regulamento I Trail Orixes Mondariz

Vídeo promocional:
https://youtu.be/Z_QPVgj2x-8

REGULAMENTO DO TRAIL ORIXES DE MONDARIZ

1. ORGANIZACIÓN
1.1 A Asociación Deportiva Mondariz organiza a I Trail Orixes Mondariz , o día 12 de
novembro de 2017. A proba por montaña consta de tres distancia; Maratón, Trail e
Minitrail, que percorren os montes que rodean o Val do Tea en Mondariz.
1.2 O Trail Orixes de Mondariz nace co propósito de dar a coñecer lugares de Mondariz
que foron e son parte do modo de vida do pobo e forman parte dá contorna.
1.3 Todo o que non se contemple nos seguintes puntos rexeranse polo regulamento
oficial de carreiras por montaña da FEDME. A organización poderá modificar o
presente regulamento en calquera momento, se o considera oportuno, e dando a
adecuada difusión.
1.4 Esta proba terá carácter de semi-autosuficiencia, rexéndose polo presente
Regulamento.
2. INSCRIPCIÓN
2.1 A inscrición realizarase a través da páxina web https://championchipnorte.com/
coas condicións e prazos que figuran en devandita páxina. Pode accederse a través da
sección INSCRIPCIÓN na web http://admondariz.org/es/ .
2.1.1 A inscrición outorga un seguro de accidentes con vixencia durante a proba,
asistencia sanitaria e avituallamentos.
2.1.2 A inscrición implica o coñecemento e aceptación deste Regulamento de carreira.
2.1.3 O participante acepta que as imaxes e reproducións que se xeren deste evento
deportivo, poderán ser utilizadas pola organización, para a proxección do evento, e
nunca para o prexuízo das persoas nin dos dereitos fundamentais das mesmas.
I Trail Orixes Mondariz

2.1.4 De acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro de
Protección de datos de carácter persoal, todos os datos dos participantes recollidos no
formulario de inscrición serán incluídos nun ficheiro privado propiedade da Asociación
Deportiva Mondariz, con fins exclusivos de xestión da proba. Todos os interesados
poderán exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos
seus datos persoais mediante correo electrónico a
asociaciondeportivamondariz@hotmail.com.
2.2 A proba está limitada a 400 participantes. Maratón 46km 100 prazas, Trail 25km
120 prazas, Minitrail 15km 120 prazas, 60 prazas reservadas para a organización. Unha
vez esgotadas as prazas, pecharanse as inscricións. O feito de formalizar a inscrición,
implica a aceptación do presente regulamento.
2.3 Establécense os seguintes períodos de inscrición, do 25 de setembro, as 21:00h, o
7 de novembro, as 23:59h, de 2017.
Prezos:
Maratón 46k: 18 a 25 euros
Trail 26k: 13 a 20 euros
Minitail 15k: 9 a 15 euros
Os prezos incrementaranse a medida que se aproxime a data do evento.
Día 27/09/2017 a 01/10/2017
Maratón 46km: 18 euros
Trail 25km: 13 euros
MiniTrail 15km: 10 euros
02/10/2017 ata 24/10/2017
Maratón 46km: 20 euros
Trail 25km: 15 euros
MiniTrail 15km: 12 euros
25/10/2017 Ata 07/11/2017
Maratón 46km: 25 euros
Trail 25km: 20 euros
I Trail Orixes Mondariz

MiniTrail 15km: 15 euros
2.4 A cada corredor entregaráselle un dorsal/pectoral NOMINATIVO E
INTRANSFERIBLE, que deberá levar durante toda a carreira. Debe situarse de tal xeito
que estea ben visible e na parte dianteira, sen dobrar nin cortar.
2.5 O DORSAL ENTREGARASE no lugar, data e hora que a organización designe, ao
TITULAR DA INSCRIPCIÓN DEBIDAMENTE IDENTIFICADO. Para iso debe presertar o
orixinal do DNI, carne de conducir, pasaporte ou documento equivalente para
estranxeiros. NON SE ADMITIRÁN EN NINGÚN CASO AUTORIZACIÓNS A TERCEIRAS
PERSOAS, PARA A SÚA RECOLLIDA.
2.6 Os corredores inscritos deberán presentar o DNI ou pasaporte para a retirada do
dorsal.
2.6.1 O dorsal, permitirá acceder a todos os servizos que presta a Organización. A
ausencia do dorsal sen causa xustificada supoñerá a descualificación do corredor.
2.7 Non está permitido ningún cambio de dorsal entre corredores
2.8 Exclusivamente por caso de forza maior e debidamente xustificada, o corredor
poderá anular a súa inscrición, con un prazo de 15 días anteriores o pecha das
inscricións. Descontarase 5 euros da inscrición por gastos de xestión.
2.8 A inscrición dá dereito a:
- Os avituallamentos máis o situado á chegada.
- Regalo conmemorativa da carreira. Bolsa do corredor e sorteo de agasallos.
- Asistencia sanitaria durante o transcurso e ao finalizar a proba.
- Transporte dos participantes que abandonen ata a chegada.
- Zona de masaxe.
- Duchas.
- Zona do corredor con bar, pinchos, música, zona de descanso.
3.TROFEOS E CLASIFICACIÓNS
I Trail Orixes Mondariz

3.1 Entregaranse trofeos aos tres primeiros clasificados de cada categoría establecida,
tanto masculinos como femininos. As categorías para a clasificación a efectos da I
Carreira por Montaña Orixes Mondariz serán as seguintes:
Maratón e Trail:
- Categoría sénior: a partir de 18 anos cumpridos o ano de referencia.
- Sub categoría veterana A : Masculina e feminina de 40 a 50 anos cumpridos o ano de
referencia.
- Sub categoría veterana B: Masculina e feminina a partir dos 51 anos cumpridos o ano
de referencia.
- Categoría por equipos: sumaranse os 4 mellores tempos de cada equipo ou club.
Mini Trail
- Categoría Absoluta: Masculina e feminina.
A idade a ter en consideración para toda a tempada será a que o participante teña o
día 31 de decembro do ano da competición. En todas as categorías e sub categorías
será necesario para validar a clasificación ter unha participación mínima de 4
competidores. Polo que por baixo de devandito número non haberá protocolo de
entrega de premios en devanditas categorías e sub categorías.
Os menores de idade so poderán participar na distancia Mini Trail e deberán entregar
unha autorización asinada pola nai/pai ou titora/titor e acompañados na recollida de
dorsais e durante o percorrido.
3.2 A ausencia do ganador dun trofeo no acto de entrega destes entenderase como
renuncia aos trofeos ou premios conseguidos. Toda delegación noutra persoa para a
recolleita dos trofeos e premios, deberá ser coñecida e autorizada pola Organización,
polo menos con 2 horas de antelación á entrega.
3.3 CHARLA TÉCNICA
Charla técnica terá lugar no centro social de Mondariz o sábado 11 de novembro as 20:00h.
3.4 RECOLLIDA DE DORSAIS
I Trail Orixes Mondariz
- Día previo: lugar Centro social de Mondariz o sábado 11 de novembro as 19:00h ata as
20:00h.
- Día da carreira: terá lugar na zona de saída dende as 7:15h ata as 10:00h, (as distancias
46km e 25km, pechan a recollida de dorsais 15minutos antes de cada saída)
4. PERCORRIDO
4.1 O I Trail Orixes de Mondariz Maratón 46k, discorrerá polo seguinte percorrido:
Praza Maior (Saída)- Riofrío – Aboal – Festín – Gargamala – Caxil – Sabaxáns –
Cernadela- Lougares – Queimadelos – Mondariz (Meta)
4.2 O percorrido estará marcado pola Organización con cinta plástica de cor viva,
banderolas, carteis de dirección e outros elementos de sinalización, que estarán
situados a intervalos regulares, dependendo da tipoloxía do terreo e dos camiños. É
RESPONSABILIDADE DE CADA CORREDOR LOCALIZAR A SEÑALIZACIÓN E SEGUILA.
4.3 Algúns tramos do percorrido que descorren por estradas ou rúas de poboacións,
non estarán cortados ao tráfico rodado, debendo aterse os participantes ás normas
xerais de Tráfico ou ás indicacións da Organización. Na maioría destes casos haberá
xente da organización, Protección Civil e Policía Local para cruzar ou correr pola
calzada.
4.4 Será obrigatorio seguir o itinerario marcado, así como pasar polos controis
establecidos. O corredor que atalle ou recorte o itinerario marcado, que non pase por
todos os controis establecidos ou que utilice algún medio mecánico para o seu
desprazamento, será descalificado.
Controis Obrigatorios:
- Saída
- Ermida San Xoán
- Pastizal Gargamala
- Coto de Eira
- Caxil
- Furafollas
- Penalta
- Mondariz (Meta)
I Trail Orixes Mondariz

Ademais, a Organización establecerá ao longo do percorrido cantos controis sorpresa
estime oportunos.
4.5 Estableceranse tempos máximos de paso para algúns controis, que figuran na ficha
técnica e pódense consultar a través da web e na charla técnica.
TEMPOS DE CORTE:
MARATÓN 46KM:
Gargamala: punto quilométrico 15.4 km aproximados. Hora de peche 10:00h (3h de
carreira). Todo aquel que non pase o punto de corte será desviado a distancia de Trail
25km.
Caxil (mosteiro de San Xoan): punto quilométrico 25.7 Km aproximados. Hora de
peche 13:00h (5h de carreira).
Furafollas: punto quilométrico 33.2 km aproximados. Hora de peche 15:00h (7h de
carreira)
Meta: punto quilométrico 46 km aproximados. Hora de peche 17:00 h ( 9h de carreira)
TRAIL 25KM:
Gargamala. Punto quilométrico 15.4 km aproximados. Hora 12:30h (3h de carreira)
Meta: punto quilométrico 25 km aproximados. Hora de peche 17:00 h (7.5h de
carreira)
MINITRAIL 15KM:
Meta: punto quilométrico 15 km aproximados. Hora de peche 17:00 h ( 6h de carreira)
I Trail Orixes Mondariz

4.6 Aqueles corredores que os excedan, deberán entregar o seu dorsal aos
responsables do control e retirarse da proba ou chegar a meta por indicacións do
punto de control.
4.7 A organización poderá realizar as modificacións que considere necesarias no
percorrido, incluso a suspensión da proba, si as condicións meteorolóxicas así o
aconsellasen, ou por outras causas de forza maior. O importe da inscrición non sería
devolto.
4.8 Si fose necesario interromper e suspender a proba nun punto do percorrido, a
clasificación determinarase segundo a orde e tempo de chegada no punto de
interrupción ou, na súa falta, no último control realizado.
5. SEMI-AUTOSUFICIENCIA
5.1 Dado o carácter de semi-autosuficiencia da proba, cada corredor deberá prever e
portar a cantidade de alimentos, bebidas, sales e complementos que estime necesarios
para poder completar o percorrido.
5.2 A Organización dispoñerá como apoio dos seguintes avituallamentos, con bebidas
e alimentos en cantidades estimadas como razoables, que se deberán consumir no
mesmo lugar:
- Ermida San Xoán
- Pastizal Gargamala
- Coto de Eira
- Caxil
- Furafollas
- Penalta
- Mondariz (Meta)
5.3 Cada corredor deberá marcar de xeito lexible o seu número de dorsal, con
rotulador indeleble, nos envoltorios de barritas, xeles, bolsas de comida, etc.
5.5 É obrigación de cada participante levar os seus desperdicios ata a meta ou lugares
sinalados nos avituallamentos.
I Trail Orixes Mondariz

5.6 Non estará permitido o acompañamento por persoas a pé ou en bicicleta sen
dorsal. Tampouco estará permitido ir acompañado por ningún tipo de animal.
Enténdese como acompañamento non permitido cando este prodúzase en calquera
punto do percorrido durante máis de 200 m. En caso de bicicletas, será sancionable
cando algunha circule de xeito continuado xunto ao corredor ou na contorna máis
próxima (25 m).
6.- MATERIAL ACONSELLADO E OBRIGATORIO.
6.1 Recoméndase a cada corredor levar o seguinte material (MATERIAL NON
OBLIGATORIO):
• Sistema de hidratación
• Reserva alimentaria
• Gorra ou similar, para protexerse do sol
• Chubasquero ou cortavientos manga longa da talla correspondente
• Zapatillas de trail running con bo agarre, adoite con debuxo e parte superior
con elementos de fijación que manteña a zapatilla ben suxeita ao pé.
6.2 A organización establecerá material obrigatorio.
• Sistema de hidratación
• Teléfono móbil con batería.
• Cortaventos ou chuvasqueiro
• Manta térmica
• Silvato
7.- RETIRADA E ABANDONOS
7.1 Calquera corredor poderá retirarse da proba sempre que o desexe no control máis
próximo e entregando o seu dorsal ao persoal cualificado da Organización. A partir
dese momento, quedará fóra da competición e asumirá calquera responsabilidade
derivada da súa retirada. A evacuación dos corredores a meta efectuarase segundo a
dispoñibilidade loxística da organización. O corredor que abandone a proba fóra dos
lugares designados para evacuación, terá que dirixirse polos seus medios ata o punto
de evacuación máis próximo.
I Trail Orixes Mondariz

7.2 A Organización poderá retirar da carreira, e quitarlle o dorsal, ao corredor que se
considere que teña minguadas as súas capacidades físicas ou técnicas como causa de
fatígaa e o desgastar da proba, garantindo así a súa saúde.
7.3 Os participantes están obrigados a prestar auxilio aos accidentados ou a aqueles
que o requiran.
7.4 En caso de accidente, enfermidade ou ferida que precise asistencia, deberase
avisar ao teléfono da organización. Recórdase que a Carreira por Montaña orixes de
Mondariz, discorre por algúns lugares de difícil acceso a vehículos ou ata onde só se
pode chegar a pé. Polo que, nalgúns casos, pode levar un certo tempo que os servizos
de urxencia cheguen ata o ferido, será obrigatorio levar móbil con batería cargada.
8.- PENALIZACIÓNS
• Calquera membro da organización e do equipo de voluntarios poderá anotar o
dorsal e a infracción cometida, sen que sexa necesario avisar previamente ao
corredor.
• Non levar o material obrigatoria que estipule a organización
• Atallar ou recortar o percorrido
• Correr nas pontes de ferro.
• Acompañamento por outras persoas
• Recibir avituallamento fora de puntos establecidos pola organización
• Abandono ou entrega de bastóns fora dos puntos establecidos pola
organización.
• Levar o dorsal dobrado ou recortado
• Recibir ou devolver material fora dos puntos establecidos
• Non marcar número de dorsal en envoltorios
• Arroxar desperdicios ou envoltorios
• Saltarse algún control de paso
• Utilizar algún medio mecánico
• Cambio de dorsal
• Non prestar auxilio a outros corredores
• Cruzar varias veces o control de meta.
9.- RECLAMACIÓNS E SISTEMAS DE APELACIÓNS
I Trail Orixes Mondariz

9.1. O sistema de apelacións e reclamacións rexeranse por dito regulamento.
10.- XURADO DE COMPETICIÓN
10.1 O xurado de Competición é un órgano consultivo que actuará de acordoas normas
da organización.
11.- ACEPTACIÓN E RESPONSABILIDADE
11.1 Os participantes do I Trail Orixes de Mondariz fano de xeito voluntario, sendo
plenamente conscientes da lonxitude, desnivel e esixencia física da proba, que se
desenvolverá baixo posibles condicións climáticas adversas de frío ou calor, choiva e
vento, por terreo de montes, camiños, pistas, sendas ou monte a través.
11.1.1 Os participantes deben ter experiencia previa en probas de carreiras en
montaña e asegurarse de que as súas condicións físicas, sexan as máis apropiadas para
afrontar a proba, así como levar e saber usar o material obrigatorio, sendo
responsabilidade seus os problemas que poidan xurdirlles no desenvolvemento da
proba por ignorar estes requisitos.
11.1.2 A organización declina toda responsabilidade en caso de accidente por
neglixencia do corredor, así como pola perda ou rotura dos obxectos persoais de cada
participante. Cada corredor será responsable de todo dano ou lesión que poida
causarse a si mesmo ou a terceiros, exonerando á Organización e á A.D. Mondariz de
calquera responsabilidade en caso de accidente ou lesión.
11.2 Todo participante, polo feito de inscribirse, acepta as condicións establecidas no
presente Regulamento, que debe coñecer e ter en consideración. Calquera
circunstancia non prevista neste regulamento será resolta polo Xurado de
Competición.